DEZE PAGINA IS OOK BESCHIKBAAR IN HET NEDERLANDS.

Yn ús multimediatour bringe wy in oantal foarwerpen út ús kolleksje noch better foar it fuotljocht. It binne foarwerpen wêroer wy graach mear fertelle en wêrby’t wy graach mear sjen litte as yn it museum mooglik is. Wy sette dy saken hjirûnder op in rychje. As je dizze side iepen hawwe, kinne jo altyd fluch ynformaasje fine oer de ûnderwerpen dy’t jo op dat stuit sjogge. As je ien fan de siden iepenje, fine jo ûnderoan dy side altyd wer in ferwizing werom nei sizze side.

 

De Krânse

 

Bracciale

 

Frouljuskeatsen

 

De Houtene Aldehou

 

Ynternasjonale Farianten

 

Keatsklau

 

Klaas Bijlsma

 

Klassemint Aller Tiden

 

Klaverke Fjouwer & De 4 Wimpels

 

Keningsbal PC