Troch nei ûnderen te scrollen fine jo mear media: foto, video en lûd. Jo kinne dizze tekst ek earst foarlêze litte troch hjirûnder op ôfspyljen te klikken.

It Klaverke Fjouwer is in priis foar manlike keatsers dy’t fjouwer wichtige en klassike keatspartijen wûn hawwe: de PC, de Bûnspartij, de Jong Nederlân en de Freulepartij. De priis is ynsteld troch de PC. De priis is net foar alle keatsers weilein. Dat komt trochdat keatsers oare goeie keatsers nedich hawwe dy’t foar deselde feriening útkomme. By de PC kinne keatsers sels kieze mei wa’t se keatse wolle. De oare partijen binne ôfdielingspartijen, wedstriden dêr’t keatst wurdt mei keatsers út itselde doarp of út deselde stêd. In goeie keatser mei minder goeie maten binnen deselde feriening hat dêrom minder kâns.

Nettsjinsteande dat is it in wichtige priis. Binnen de keatswrâld sels ien fan de belangrykste, al is it mar omdat der mar trettjin keatsers binne dy’t it slagge om dizze fjouwer partijen op harren namme te skriuwen. Ids Jousma wie yn 1920 de earste winner. Hans Wassenaar yn 2017 de lêste. Wassenaar ferwurde fuortendalik nei it winnen fan de Bûnspartij en it Klaverke Fjouwer, op in hiel moaie wize, it belang fan de priis foar de keatsers: “Hjir haw ik alles foar dien, dat siet hiel djip.”

Emoasje by Hans Wassenaar, de lêste winner fan it Klaverke Fjouwer (foto: PERK Media)

Ids Jousma en Erik Seerden binne fan dizze 13 de keatsers dy’t it Klaverke Fjouwer it fluchst hellen: fjouwer jier nei it winnen fan de Freule wûnen sy de Bûnspartij en de PC. Ids Jousma hie yntiids de Jong Nederlânpartij wûn, Seerden wûn dizze yn itselde jier as de oare twa.

It is te tankjen oan de organisaasje fan de Ald Meierspartij yn Hitzum, oprjochte om it famkeskeatsen te stimulearjen, dat der no ek in fariant op it Klaverke Fjouwer is foar froulju. Dy neame wy De 4 Wimpels. De Ald Meierspartij is foar famkes wat foar jonges de Freulepartij yn Wommels is: de wichtichste partij fan it jier. Foar De 4 Wimpels moat in keatsster de Ald Meierspartij winne, de Jong Famme Partij, de Frouljus PC en de Bûnspartij foar froulju (troch it keatsbûn ek wol it NK Froulju neamd).

Fjouwer winners fan de Fjouwer Wimpels by elkoar: Sjoukje Visser, Sjanet Wijnia, Fenna Zeinstra en Aukje van Kuiken (flnr). De 5e en 6e winners, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra, steane net op dizze foto (foto: PERK Media)

De 4 Wimpels binne in stik jonger as it Klaverke Fjouwer. Dat komt ûnder oaren omdat de Jong Famme partij (in partij foar junioaren) pas yn 2004 foar it earst ferkeatst waard. Dêrom binne der mar, of dochs al, seis keatssters dy’t De 4 Wimpels yn besit hawwe. Byldhouwer Hans Jouta fan Ferwert, dy’t ek it stânbyld fan Johan Cruijff makke hat dat foar de Johan Cruijff Arena yn Amsterdam stiet, hat it ûntwerp foar de priis makke. Juwelier Auke Kramer út Frjentsjer hat it earste eksimplaar makke.

 

<<<Werom Nei Oersjoch<<<