Jan Seerden

Jan Seerden stopt na 40 jaar als vrijwilliger bij Keatsmuseum

Vrijwilligers en bestuursleden van het  Keatsmuseum in Franeker hebben donderdag afscheid genomen van Jan Seerden als vrijwilliger bij het Keatsmuseum. Ook was de directeur van de KNKB, Dirk Jan van der Woud, aanwezig.  Het Keatsmuseum heeft veel  aan Jan Seerden te danken voor de  bijna veertig jaar die hij aan het museum verbonden was.

Collega Theo Kuipers schetste in een mooie toespraak de verdiensten van Jan Seerden voor het museum, maar ook de liefde voor het kaatsen zelf: “Jo krigen it keatsen mei brijleppels fol yngetten. Dat begûn al mei jo berte, ien dei foar de PC fan 1939. Jo heit Lou Seerden stie op ‘e list mei Hans Knol en Gerrit Groen. Syn partoer gie der al yn de 1e omloop ôf,  mar in jier letter wie it feest. In dei nei  jo earste jierdei wûn jo heit de PC mei Marten van der Hem en Feite de Jager.  It keatsen krige jo yn de besnijing. Yn jo jongesjierren pakten jo mei  Piet en Sikke Sikkema de iene priis nei de oare. Sa wûnen jim yn ’56 net allinnich de generale foar de Freule mar ek mei oermacht de Freulepartij sels. It like in opmaat foar in grutte keatskarjêre, mar dat siet der troch ferskillende omstandigheden net yn.”

“Yn 1987 krigen jo wurk by it skjinmakbedriuw fan Wijtze Vlietstra. Doe’t jo in kear by de museummannen kamen om harren te wizen op in flaterke waarden jo frege om te helpen bij it kopiearwurk fan keatsartikels út de kranten. Bysûnder wie dat jo dêrfoar fan Vlietstra op tiisdeitemoarn betelle ferlof krigen.”

Jan Seerden

Jan Seerden met collega Jan van der Ploeg. Foto: Marty Slager

Beheerder Keatsmuseum

In 1993 werd Seerden gevraagd om lid te worden van de museumcommissie, toen nog onderdeel van de KNKB. Toen het Keatsmuseum verhuisde van museum it CoopmansHûs naar de zolderverdieping van de Friesland Bank moest er een beheerder aangesteld worden. Dat kon niemand anders zijn dan Jan Seerden. Van april tot oktober was hij elke middag present. Hij was een vraagbaak voor verenigingen en journalisten. Uit het gastenboek uit die periode blijkt wel hoezeer Seerden ook door de bezoekers gewaardeerd werd. Ook toen het vernieuwde museum in 2016 aan de Voorstraat een plek kreeg bleef Seerden betrokken: “Tegearre mei Jan van der Ploeg ha jo noch jierrenlang dwaande west mei it beskriuwen fan foto’s. Jo wisten wa der op de foto stie en Jan siet efter de kompjûter om it yn te fieren. “

Krans

“We ha der lang op om stint wat we jo oanbiede moasten. Jo woene noch graach in moai lyts medaljekastke hawwe. Dêr is foar soarge. Mar it heechst helbere yn de keatserij  is de krânse. En dy krânse hingje ik jo om as symboal foar it treflike wurk wat jo foar it Keatsmuseum dien hawwe.”