Archief voor categorie: Kaatsgedichten

Tetman de Vries

Kaatsgedicht | De âld-keatser van Tetman de Vries

Doe’t ik yn ‘e fleur wie, sa’n tritich jier lyn

De deale hwat koe ’k se doe reitsje.

Oan d’ opslach dêr lei ’k se der krekt tusken yn

Yn ’t perk koe ‘k myn plak ek skjin meitsje.

‘k Wie ien fan de bêsten, en ‘k ha hiel wat woun,

En ‘k bin wol fan Wier nei Wytmarsum ta roun.

 

Fan ’t reglement hien’ wy net folle lêst,

It koe yn myn tiid wol wat lije.

Wy bûtsten en parten en balflypken fêst,

Foar hwa moast in keatser him mije?

En kaam ‘w’ op it keatsfjld in moarnskoft te let,

Der waard net oer praet, né dat hindere net….

 

It keatsen fan hjoed ha ’k gjin hânwetter oan,

It keatsen sa as wy dat diene.

Wy fleagen bitiden ús tsjinpertij oan.,

As dy ús biskelme hiene.

Ja… doe wie der aksje en striid op it fjild,

’t Gong net om de eare, mar wol om it jild.

 

En sleepten wy eartiids in priis yn ‘e wacht,

Dan fierden wy feest mei de maten.

We dronken en klonken in gat yn ‘e nacht,

Der wie noch sa ’n bult to bipraten.

It ponkje moai licht, en de holle sa swier,

Sa kamen wy nachts dan, by ’t wiif oer de flier.

 

Sit ik nou by ’t keatsen, sa ’n inkelde kear,

Dan tink ik oan myn gloarje tiden….

Dan sjoch ik de keningen wer fan alear,

Mids harren stean ik wer to striden….

En dochs… wie ’k net âld en net stiif yn it krús;

Ik fielde my net yn ’e krite mear thús!

 

Dêrom freonen ’k jow jimm ’ hjoed dizze rie;

Stean net altyd klear mei forbieden.

It keatsen moat bliuwe lykas it doe wie,

It past net om der yn te rieren.

Wy moatte nei ’t keatsfjild fan myn tiid wer ta,

Us jonges  moatt’ earmslach by ’t keatsen wer ha.

 

De âldkeatser út de reveu”Rolje, rolje oer ús greiden”

 

Tetman de Vries

 

Bron:archief keatsmuseum

Sjukelan

Kaatsgedicht | It Sjûwkelân 1893

Wijze:Mijn Victoria.

It Sjûwkelân 1893

Kom, lit ús nou ris mei ’n oar sjonge,

Nou ’t fjirtich jierren is forlyn,

Dat hjir to Frjêntsjer yn ‘e merke,

De keatsparty al het bestien.

Yn trijenfyftich, sa ’t wy witte,

Kaem hjir de saek foar goed ta stân,

En jier op jier is ’t hjir nou keatsen,

Op Kalahey of ’t Sjûwkelân.

’t Glês nou yn ‘e hân,

Op it Sjûwkelân,

Klinke en drinke, tralala.

 

Alear moast dit in Molckewey  hjitte,

Do ’t Sjaerdema syn hûs fordwoun,

It Sternse Slotland hjitte it letter,

En folle jierren binn’ forroun.

Dat wy ’t it Sjûwkelân nou neame,

Hwer ’t keatsen goed giet fen ‘e hân,

Sadat er folle minscen komme,

Om ’t keatsen yn it Sjûwkelân.

’t Glês yn ‘e hân,

Op it Sjûwkelân,

Klinke en drinke, tralala.

 

Fen namme is ’t dos faek feroare,

Mar ’t bliuw yet altyd goed ynstân.

Ek as ze yn Frjentsjer keatse scille,

Den mat it yn it Sjûwkelân.

Kom, lit ús ’t âlde Sté bidrinke,

Hwer ’t eren Sjaerdema bistie,

It âlde mat ús hillich wêze,

Elts doch’ syn bûrman goed biskie.

’t Glês yn ‘e hân,

Op it Sjûwkelân,

Klinke en drinke, tralala.

 

Bron: Feestliederen, ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Franeker Kaatsen(PC)

It is net bekind wa dit gedicht skreaun hat

Kaatsgedicht | Frjeantsjerter Keatspartij.1868

Het betreft hier een gedicht dat als allereerste werd opgenomen in de Franeker Courant, volgens hun eigen zeggen.
De gedichten zijn overgenomen in de spelling zoals die toen gewoon was, dus niet gecorrigeerd naar het
hedendaags gangbare Fries of Nederlands. De schrijver van destijds wordt niet vermeld.

Frjeantsjerter Keatspartij.1868

Jowt, Friesen,Leauw’ ter draverij,

Of Harns of Snitser sîlparty,

Jimme alle nocht en wille,

To Freantsjer ha se ‘n oare nocht,

Dêr jimme-o, hoe moai bitocht-

Jim mei formeitsje scille.

 

Elk sjucht mei langst út nei de dei,

Wêrop de greate keatsparty,

’t Ald wiif fen ’t spinwiel jaget,

‘k Wed , hwa hjir den to Freantsjer komt,

Det het men jierren al fernomd

Him dêroer nea beklaget.

 

Hwer fint de bouboer greater nocht,

As him to Freantsjer ’t keatsen docht,

Né, as we hjir wer heare

Fen:”Seis en twa!! in keats! ho brik!

Wol, minsken, nou is ’t wer spil gelik!”

Den ken se wer ris beare.

 

Ja, as nou Woansdei ’t waer goed is,

Den ken men hjir, ik bin net mis,

Wol op de hollen rinne

Dos, borgers, dit nou ta bislút:

Stek Woansdei dochs de flagge út!

Wils ’t hja oan ’t keatsen binne.

 

Frjentsjer 26 juli 1868                  

Dit is het eerste gedicht opgenomen in de Franeker Courant. Het betreft de P.C. oftewel

het Frjentsjerter keatsen.

bron: Franeker Courant 26-07-1868-archief keatsmuseum

Kaatsgedichten

Kaatsgedichten

Al jaren verzamelt kaatsliefhebber Piet de Groot gedichten over het kaatsen. Iedere maand plaatsen wij een nieuw gedicht.

De gedichten zijn overgenomen in de spelling zoals die toen gewoon was, dus niet gecorrigeerd naar het
hedendaags gangbare Fries of Nederlands