Word lid van de Freonen van het Kaatsmuseum

Wil je het museum financieel ondersteunen, word dan lid van de Vereniging van de Freonen van het Kaatsmuseum. De vereniging steunt het museum bij het behoud van de collectie en bij het organiseren van bijzondere exposities en andere activiteiten. Als lid heb je de volgende voordelen:

 • Een lid van de Freonen heeft gratis toegang tot het museum al of niet met zijn of haar partner
 • Door digitale nieuwsbrieven word je op de hoogte gehouden van de activiteiten van het museum
 • ieder jaar ontvang je  het jaarboek De Keatsfreon
 • Je ontvangt een uitnodiging van de jaarvergadering die in april wordt gehouden

De contributie bedraagt slechts € 15,00 per jaar. Je kunt je aanmelden op de volgende twee manieren:

a.  bij de balie van het Keatsmuseum (zie openingstijden op website www.keatsmuseum.frl

b  door onderstaande link te gebruiken Ja, ik meld mij aan als lid van de Freonen van het Kaatsmuseum

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

IBAN nummer: NL18 RABO 0102 5914 90

Bestuur vereniging van de Freonen van het Kaatsmuseum

Voor meer informatie over het werk van de Vereniging van de Freonen van het Kaatsmuseum kunt u contact opnemen met onderstaande bestuursleden:

 • Saakje Lettinga – voorzitter Riedsterweg 1 8808 HM  Dongjum Telefoon: 0517 –  39 71 10 of 06-11915384 E-mail: saakjelettinga@gmail.com
 • Roel Venema – secretaris De Drift 5 8701 LN  Bolsward Telefoon: 0515 – 572180 E-mail: roel_venema@yahoo.com
 • Lammert Leeuwen – penningmeester / ledenadministratie Nieuwmarkt 7a 8701 KK Bolsward Telefoon: 0515-532193 E-mail: l.leeuwen@home.nl

Schenken als particulier

Ambities en financiering museum Ook de komende jaren zijn er nog veel wensen om het museum nog beter en spannender te maken. Om dit te kunnen realiseren is geld nodig. Een deel hiervan kunnen we zelf betalen, maar niet onbelangrijk deel zal moeten komen van particuliere financiering. Een mogelijkheid hiervoor biedt de culturele ANBI-regeling.  Het bijzondere van de ANBI-regeling is namelijk, dat het rijk indirect een forse subsidie verleent aan een cultureel doel. Hoe dit in zijn werk gaat, willen we hieronder uiteenzetten. Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
 Onder bepaalde voorwaarden kan de belastingdienst instellingen aanwijzen en registreren als ANBI. Voorbeelden hiervan zijn:
- kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen 
- instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. 
Beide stichtingen t.w. ” Stichting Colletie en Documentatie Kaatsmuseum” en Stichting Exploitatie Kaatsmuseum” voldoen aan de voorwaarden van een ANBI en een culturele ANBI. Culturele ANBI
 Ook voor culturele instellingen bestaat een dergelijke regeling. Het gaat hier om instellingen op het gebied van beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Belastingvoordeel voor donateurs van een (culturele) ANBI
 Voor zowel natuurlijke personen (degenen die op grond van de Wet Inkomstenbelasting belasting moeten betalen) als rechtspersonen (instellingen die op grond van de Wet Vennootschapsbelasting belastingplichtig zijn) biedt het doen van een gift aan een (culturele) ANBI een aanmerkelijk financieel voordeel.
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Aan het doen van dit soort giften zijn wel nadere voorwaarden verbonden waar we later op terug komen. Deze regeling loopt tot en met het jaar 2017. Giften Giften zijn te onderscheiden in:
a gewone giften 
b periodieke giften. 
Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:

 • Giften zijn bestemd voor een instelling die bij de belastingdienst geregistreerd staat als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI.
 • De instelling mag geen tegenprestatie voor de giften leveren.
Voorbeelden van een tegenprestatie zijn:
U koopt bij een patiëntenvereniging een speciaal kookboek. Dat is dan geen gift. U betaalt, en als tegenprestatie krijgt u het boek.
U koopt een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u de kans een prijs te winnen.
 • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
 • Het totale bedrag van uw giften moet meer dan het in de belastingwetgeving genoemde drempelbedrag bedragen.
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften

 • Uw gift is een periodieke gift als:
 • u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of de vereniging die in de notariële akte wordt genoemd deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
 • De ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Als u in de akte opneemt dat u geen gift meer doet als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld bij werkloosheid of invaliditeit, dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden. Let op!
 Omstandigheden kunnen veranderen. Iemand kan werkloos worden of de ANBI of vereniging houdt op te bestaan, waardoor u uw gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar betaalt. Toch mag u dan de betaalde bedragen aftrekken. Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar omdat de instelling geen ANBI meer is, dan mag u de betaalde bedragen eveneens aftrekken, maar alleen voor de periode dat u niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer was. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. U mag een periodieke gift aftrekken, als u die gift doet aan een:

 • algemeen nut beogende instelling (ANBI)
 • culturele ANBI
 • vereniging die geen ANBI is, maar wel aan bepaalde voorwaarden voldoet

Een periodieke gift aan een culturele ANBI
 Wanneer u een gift aan een culturele ANBI doet, mag u als u onder de Wet Inkomstenbelasting valt, uw aftrekpost voor deze gift vanaf 2012 verhogen met 25% over een maxium van € 5.000. Hierdoor bedraagt de maximale aftrek voor een maximale gift van € 5.000 vervolgens € 6.250. Valt een onderneming onder de Wet Vennootschapsbelasting, dan mag de gift tot maximaal € 5.000 met 50% verhoogd worden en ontstaat een aftrekpost van € 7.500. Voorbeeld van een berekening voor de aftrek van een culturele ANBI-gift De gift bedraagt € 1.000 per jaar gedurende de periode 2013 t/m 2017. Deze gift moet bij de notaris worden vastgelegd. Bij de belastingaangifte Inkomstenbelasting over 2013 bedraagt de aftrekpost voor deze gift € 1.000 plus 25% over € 1.000 is € 250; dus samen € 1.250.Dit levert het volgende belastingvoordeel op: bij een marginaal tarief van 52% € 650 bij een marginaal tarief van 42% € 525. Dit betekent dat de belastingplichtige zelf netto bijdraagt bij een marginaal tarief van 52% € 1.000 – € 650 = € 350 bij een marginaal tarief van 42% € 1.000 – € 525 = € 475. Bij de belastingaangifte Vennootschapsbelasting over 2013 bedraagt de aftrekpost voor deze gift € 1.000 plus 50% over € 1.000 is € 500; dus samen € 1.500. Dit levert het volgende belastingvoordeel op:
bij een  tarief van 20% € 300. Dit betekent dat de belastingplichtige zelf netto bijdraagt
bij een tarief van 20% € 1.000 – € 300 = € 700. Drempel en maximum
 Voor de culturele ANBI geldt een maximum indien gebruik gemaakt wordt van de regeling voor periodieke giften (verhoogde aftrek). Zoals we hiervoor gezien hebben, bedraagt dit maximum € 5.000 per jaar gedurende tenminste vijf jaar. De overeengekomen bedragen moeten vervolgens regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per jaar, worden overgemaakt naar een instelling of vereniging. Aan de hand van schriftelijke stukken, bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties, moet aangetoond worden dat de gift gedaan is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: de heer Th.R. Piersma (penningmeester) telefoon 0517-  53 15 79 e-mailadres: theunispiersma@gmail.com