Heren hoofdklasse 1898

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1898 Sytse Vijver Franeker Franeker 11 1 0 0 35
2 1898 Johannes Struiksma Wommels Wommels 6 3 0 1 24
3 1898 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 5 3 3 2 24
4 1898 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 6 2 0 0 22
5 1898 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 3 2 0 0 13
6 1898 Dirk Sybesma Schalsum Schalsum 3 1 1 0 12
7 1898 Minze de Vries Beetgum Beetgum 2 3 0 1 12
8 1898 Pieter Scheffer Sexbierum Sexbierum 2 2 0 0 10
9 1898 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 2 1 2 0 10
10 1898 Jacob Kuperus Marssum Marssum 1 2 3 0 10
11 1898 Simon Bollema Franeker Franeker 2 1 0 0 8
12 1898 Hermanus de Vries Beetgum Beetgum 2 1 0 0 8
13 1898 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 2 0 1 0 7
14 1898 Johannes Douwes Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 2 0 0 7
15 1898 Wiebren Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 2 0 0 0 6
16 1898 Foeke Buwalda Arum Arum 1 1 1 0 6
17 1898 Johannes Hibma Witmarsum, Makkum Witmarsum, Makkum 1 1 0 0 5
18 1898 Hantje Bergsma Achlum Achlum 1 1 0 0 5
19 1898 Sijtse Buwalda Witmarsum Witmarsum 1 1 0 0 5
20 1898 Arjen Lammerts de Vries Berlikum Berltsum 1 0 2 0 5
21 1898 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 0 2 1 0 5
22 1898 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 0 2 1 0 5
23 1898 Jan Knoll Franeker Franeker 0 2 1 0 5
24 1898 Douwe Jongsma Dokkum Dokkum 1 0 1 0 4
25 1898 F van der Schaaf Witmarsum Witmarsum 0 2 0 0 4
26 1898 Ynze Pieters de Boer Wijnaldum, Pietersbierum Wijnaldum, Pietersbierum 0 2 0 0 4
27 1898 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 0 0 0 3
28 1898 Pieter Yntes Faber Arum Arum 1 0 0 0 3
29 1898 Anne Lieuwes Oosterbaan Kimswerd, Almenum Kimswerd, Almenum 1 0 0 0 3
30 1898 Renze H Schipper St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
31 1898 Bernardus Wiersma Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
32 1898 Herre Sj Risselada Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
33 1898 J Heslinga Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
34 1898 D Tolsma Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
35 1898 B Kuiken St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
36 1898 T van der Leij Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
37 1898 C Gerlofsma Arum Arum 1 0 0 0 3
38 1898 J Miedema Dongjum Dongjum 1 0 0 0 3
39 1898 Sietze de Vries Makkum Makkum 1 0 0 0 3
40 1898 Jan Tol Makkum Makkum 1 0 0 0 3
41 1898 O van der Heide Franeker Franeker 1 0 0 0 3
42 1898 F Bouma Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 0 0 0 3
43 1898 DP van Wier Arum Arum 1 0 0 0 3
44 1898 Arjen Dijkstra Sexbierum, Pietersbierum Sexbierum, Pietersbierum 1 0 0 0 3
45 1898 Jan Hesselius Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
46 1898 Hermanus de Vries Arum Arum 0 1 0 0 2
47 1898 Pieter Dijkstra Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
48 1898 Gerrit Steensma Witmarsum, Pingjum Witmarsum, Pingjum 0 1 0 0 2
49 1898 Lykle Boersma Arum Arum 0 1 0 0 2
50 1898 Tjitze Westra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
51 1898 Gerrit Hiddinga Stiens Stiens 0 1 0 0 2
52 1898 Eeltje Groeneveld Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
53 1898 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 0 1 0 0 2
54 1898 Taeke de Jong Pingjum, Witmarsum Pingjum, Witmarsum 0 1 0 0 2
55 1898 R Koopmans Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
56 1898 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
57 1898 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
58 1898 Klaas Wijnia Wommels Wommels 0 1 0 0 2
59 1898 Pieter Baukes Yetsenga Arum Arum 0 1 0 0 2
60 1898 Sjoerd Osinga Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
61 1898 Albert Brouwer Achlum, Lemmer, Baard Achlum, Lemmer, Baard 0 1 0 0 2
62 1898 H de Jong Achlum Achlum 0 1 0 0 2
63 1898 J Jouta Holwerd Holwerd 0 1 0 0 2
64 1898 S de Vries Midlum Midlum 0 1 0 0 2
65 1898 P Zijlstra Arum Arum 0 1 0 0 2
66 1898 Valentijn Zoodsma Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
67 1898 O Brouwer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
68 1898 S de Boer Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
69 1898 Tj Roersma Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
70 1898 J Brouwer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
71 1898 J Bont St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
72 1898 Tjerk van Baden Makkum Makkum 0 1 0 0 2
73 1898 Dirk van der Meer Makkum Makkum 0 1 0 0 2
74 1898 A Westra Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
75 1898 J Hoogland Minnertsga Minnertsga 0 1 0 0 2
76 1898 M Dijkstra Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
77 1898 Jan (R) Plantinga Ried Ried 0 1 0 0 2
78 1898 P de Haan Firdgum Firdgum 0 1 0 0 2
79 1898 A Bosje St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
80 1898 S Wijnstra Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
81 1898 Hemke Geerts Elzinga Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
82 1898 Sybren S Westra Arum Arum 0 0 1 0 1
83 1898 Pieter Jellema Peins Peins 0 0 1 0 1
84 1898 Klaas Vonk Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
85 1898 Sytze en Sybren E Kooistra Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1
86 1898 G Bakker Winsum Winsum 0 0 1 0 1
87 1898 S Wiersma Winsum Winsum 0 0 1 0 1
88 1898 J Posthuma Winsum Winsum 0 0 1 0 1
89 1898 Teunis Stolte Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
90 1898 H Miedema Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
91 1898 J Zwart Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
92 1898 R Bangma Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
93 1898 D Dijkman Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
94 1898 K Giesing Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
95 1898 F Felkers Wommels Wommels 0 0 1 0 1
96 1898 L Mensonides Wommels Wommels 0 0 1 0 1
97 1898 J Dijkstra Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
98 1898 H Douma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
99 1898 J de Haan Midlum Midlum 0 0 1 0 1