Heren hoofdklasse 1899

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1899 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 11 4 0 2 41
2 1899 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 7 6 6 0 39
3 1899 Sytse Vijver Franeker Franeker 4 4 2 3 22
4 1899 Jacob Kuperus Marssum Marssum 3 5 3 0 22
5 1899 Foeke Buwalda Arum Arum 3 3 1 0 16
6 1899 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 4 0 2 0 14
7 1899 Dirk Sybesma Schalsum Schalsum 2 4 0 0 14
8 1899 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 3 1 2 0 13
9 1899 Johannes Struiksma Wommels Wommels 2 1 2 0 10
10 1899 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 2 1 2 0 10
11 1899 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 2 1 0 8
12 1899 Steven F Hoekstra Wommels Wommels 1 2 0 0 7
13 1899 Johannes Douwes Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 1 2 0 7
14 1899 Eeltje Groeneveld Beetgum Beetgum 2 0 0 0 6
15 1899 Tjitze Westra Beetgum Beetgum 2 0 0 0 6
16 1899 Jan en Jesse Plantinga Franeker Franeker 2 0 0 0 6
17 1899 Sjerp Douma Dronrijp Dronrijp 1 1 0 0 5
18 1899 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 1 1 0 0 5
19 1899 W de Boer Pingjum Pingjum 1 1 0 0 5
20 1899 Klaas Vonk Beetgum Beetgum 1 0 2 0 5
21 1899 Jan (R) Plantinga Ried Ried 0 2 0 0 4
22 1899 Auke Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 0 1 2 0 4
23 1899 Pieter Yntes Faber Arum Arum 1 0 0 0 3
24 1899 Nanne Sjoerds de Boer Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
25 1899 Pieter Dijkstra Sexbierum Sexbierum 1 0 0 0 3
26 1899 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 1 0 0 0 3
27 1899 Arjen Lammerts de Vries Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
28 1899 Taeke de Jong Pingjum, Witmarsum Pingjum, Witmarsum 1 0 0 0 3
29 1899 Pieter Baukes Yetsenga Arum Arum 1 0 0 0 3
30 1899 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
31 1899 Sijtse Buwalda Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
32 1899 Klaas Wijnia Wommels Wommels 1 0 0 0 3
33 1899 Herre Sj Risselada Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
34 1899 J Boonstra Menaldum Menaldum 1 0 0 0 3
35 1899 S Visser Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
36 1899 L de Vries Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
37 1899 Tj Kamminga Arum Arum 1 0 0 0 3
38 1899 K Kuindersma Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
39 1899 Freerk van der Meer Makkum Makkum 1 0 0 0 3
40 1899 R de Beer Pingjum Pingjum 1 0 0 0 3
41 1899 Sijbrand Koopal Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 0 0 0 3
42 1899 Wijbe van der Slijt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
43 1899 H Harkema Kimswerd Kimswerd 1 0 0 0 3
44 1899 J Looyenga Arum Arum 1 0 0 0 3
45 1899 C Schotanus St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 0 0 0 3
46 1899 T (B) van der Zee Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
47 1899 Abe Baanstra Franeker Franeker 1 0 0 0 3
48 1899 D Tilstra Zurich Zurich 1 0 0 0 3
49 1899 Jan Kaastra Huizum Huizum 1 0 0 0 3
50 1899 A Bekius Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
51 1899 Minze de Vries Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
52 1899 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 0 1 1 0 3
53 1899 Rintje Osinga Wijnaldum, Peins Wijnaldum, Peins 0 1 1 0 3
54 1899 Sidoine van der Schueren Belgie België 0 1 0 0 2
55 1899 Leon Broquet Belgie België 0 1 0 0 2
56 1899 Jules Simon Belgie België 0 1 0 0 2
57 1899 Ynze Pieters de Boer Wijnaldum, Pietersbierum Wijnaldum, Pietersbierum 0 1 0 0 2
58 1899 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
59 1899 Eeltje A Kooistra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
60 1899 Johannes Hibma Witmarsum, Makkum Witmarsum, Makkum 0 1 0 0 2
61 1899 Sybout Jans Tigchelaar Dronrijp, Leeuwarden Dronrijp, Leeuwarden 0 1 0 0 2
62 1899 Anne Lieuwes Oosterbaan Kimswerd, Almenum Kimswerd, Almenum 0 1 0 0 2
63 1899 Sjoerd Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
64 1899 Jan Faber Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
65 1899 Tj Huizinga Huizum Huizum 0 1 0 0 2
66 1899 L van der Werf Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
67 1899 H van der Valk Joure Joure 0 1 0 0 2
68 1899 ? de Groot Joure Joure 0 1 0 0 2
69 1899 Schelte en Simon Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 0 1 0 0 2
70 1899 R Hogerhuis Sexbierum, St-Jacobiparochie Sexbierum, St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
71 1899 Pieter Scheffer Sexbierum Sexbierum 0 1 0 0 2
72 1899 Sjoerd van Zon Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
73 1899 Valentijn Zoodsma Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
74 1899 Jan Groeneveld Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
75 1899 Jan Landstra Wier Wier 0 1 0 0 2
76 1899 C Zijlstra Oude Bildtzijl Oude Bildtzijl 0 1 0 0 2
77 1899 S Boersma Wier Wier 0 1 0 0 2
78 1899 Jacob de Jong Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
79 1899 IJ de Boer Zurich Zurich 0 1 0 0 2
80 1899 W (K) van der Zee Kimswerd Kimswerd 0 1 0 0 2
81 1899 D Bosma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
82 1899 Dirk Post St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
83 1899 Pieter Wijnstra St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 0 0 2
84 1899 PA van Zandbergen Achlum Achlum 0 1 0 0 2
85 1899 T Terpstra Marssum Marssum 0 1 0 0 2
86 1899 Dirk van der Meer Makkum Makkum 0 1 0 0 2
87 1899 Jelger van Dijk Makkum Makkum 0 1 0 0 2
88 1899 F Felkers Wommels Wommels 0 1 0 0 2
89 1899 M Rienks Stiens Stiens 0 1 0 0 2
90 1899 Gerardus de Kant St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
91 1899 R Palma Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
92 1899 H Faber Rien Rien 0 1 0 0 2
93 1899 H van der Burg Pietersbierum Pietersbierum 0 0 1 0 1
94 1899 Simon Bollema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
95 1899 Hemke Geerts Elzinga Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
96 1899 Renze H Schipper St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
97 1899 Hendrik van der Vliet Marssum Marssum 0 0 1 0 1
98 1899 Albert Brouwer Lemmer, Achlum, Baard Lemmer, Achlum, Baard 0 0 1 0 1
99 1899 Age Pruffer Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
100 1899 Arjen Dijkstra Pietersbierum, Sexbierum Pietersbierum, Sexbierum 0 0 1 0 1
101 1899 Douwe de Jong Wier Wier 0 0 1 0 1
102 1899 J Monsma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
103 1899 J van der Weij Stiens Stiens 0 0 1 0 1
104 1899 T Westra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
105 1899 T van der Leij Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
106 1899 J Dusselaar Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
107 1899 F Lantinga Arum Arum 0 0 1 0 1
108 1899 A Tolsma Arum Arum 0 0 1 0 1
109 1899 W (W) van der Zee Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
110 1899 IJ de Vries Wommels Wommels 0 0 1 0 1
111 1899 Oepke Elgersma Zurich Zurich 0 0 1 0 1
112 1899 H Rienks Pietersbierum Pietersbierum 0 0 1 0 1
113 1899 L Haitsma Franeker Franeker 0 0 1 0 1
114 1899 Frits Massolt Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
115 1899 T (S) van der Zee Sneek Sneek 0 0 1 0 1