Heren hoofdklasse 1901

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1901 Jan Kuperus Marssum, Witmarsum Marssum, Witmarsum 9 6 0 3 39
2 1901 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 5 2 2 1 21
3 1901 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 3 3 1 0 16
4 1901 Jacob Kuperus Marssum Marssum 3 2 0 0 13
5 1901 Minze de Vries Beetgum Beetgum 2 3 1 1 13
6 1901 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 4 0 0 0 12
7 1901 Sytse Vijver Franeker Franeker 3 1 1 0 12
8 1901 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 2 2 1 0 11
9 1901 Johannes Struiksma Wommels Wommels 2 1 3 0 11
10 1901 Jan en Jetse Plantinga Franeker Franeker 3 0 1 0 10
11 1901 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 2 2 0 0 10
12 1901 Tjitze Westra Beetgum Beetgum 2 0 2 0 8
13 1901 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 1 2 0 0 7
14 1901 Auke Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 1 1 2 0 7
15 1901 Foeke Buwalda Arum Arum 1 1 2 0 7
16 1901 J van Sinderen Ternaard Ternaard 2 0 0 0 6
17 1901 Jan van der Steegh Makkum, Bozum Makkum, Boazum 2 0 0 0 6
18 1901 Anne Lieuwes Oosterbaan Kimswerd, Almenum Kimswerd, Almenum 1 1 1 0 6
19 1901 Simon Bollema Franeker Franeker 1 1 1 0 6
20 1901 Johannes Hibma Witmarsum, Makkum Witmarsum, Makkum 1 1 0 0 5
21 1901 Cornelis de Vries Midlum Midlum 1 1 0 0 5
22 1901 Pieter Hovinga Marssum, Engelum, Leeuwarden Marssum, Engelum, Leeuwarden 1 0 1 0 4
23 1901 Klaas Wijnia Wommels Wommels 1 0 1 0 4
24 1901 Klaas Zijlstra Wier Wier 1 0 1 0 4
25 1901 Abe Baanstra Franeker Franeker 1 0 1 0 4
26 1901 Pieter Dijkstra Sexbierum Sexbierum 1 0 1 0 4
27 1901 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 0 2 0 0 4
28 1901 B Bonnema Marssum Marssum 0 2 0 0 4
29 1901 M Faber Wijnaldum Wijnaldum 0 2 0 0 4
30 1901 Sijtse Buwalda Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
31 1901 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 1 0 0 0 3
32 1901 Jarich Drayer Tzummarum Tzummarum 1 0 0 0 3
33 1901 Wybren Heslinga Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
34 1901 Willem Ronner Dokkum Dokkum 1 0 0 0 3
35 1901 Dirk Sybesma Schalsum Schalsum 1 0 0 0 3
36 1901 Klaas Vonk Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
37 1901 S Kooistra Sneek Sneek 1 0 0 0 3
38 1901 T Jellema Wijnaldum Wijnaldum 1 0 0 0 3
39 1901 Age Pruffer Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
40 1901 R Jellesma Ried Ried 1 0 0 0 3
41 1901 S Bouwma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
42 1901 H Wijnstra Achlum Achlum 1 0 0 0 3
43 1901 Rint Rinia Makkum Makkum 1 0 0 0 3
44 1901 A de Witte Wommels Wommels 1 0 0 0 3
45 1901 S Jellema Achlum Achlum 1 0 0 0 3
46 1901 W Visser Witmarsum Witmarsum 1 0 0 0 3
47 1901 Gerrit Steensma Witmarsum, Pingjum Witmarsum, Pingjum 1 0 0 0 3
48 1901 A Heslinga Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 0 0 0 3
49 1901 O Brouwer St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 0 0 0 3
50 1901 F Heerema Huizum Huizum 1 0 0 0 3
51 1901 G de Jong Tjalleberd Tjalleberd 1 0 0 0 3
52 1901 G Vrieswijk Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
53 1901 Rintje Osinga Wijnaldum, Peins Wijnaldum, Peins 0 1 1 0 3
54 1901 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 1 0 3
55 1901 Simon en Schelte Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 0 1 1 0 3
56 1901 Dirk van der Meer Makkum Makkum 0 1 1 0 3
57 1901 Pieter Baukes Yetsenga Arum Arum 0 0 3 0 3
58 1901 Oepke Elgersma Zurich Zurich 0 1 0 0 2
59 1901 Sybout Jans Tigchelaar Dronrijp, Leeuwarden Dronrijp, Leeuwarden 0 1 0 0 2
60 1901 Eeltje A Kooistra Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
61 1901 Renze H Schipper St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
62 1901 Harm Vijver Franeker Franeker 0 1 0 0 2
63 1901 P Wiersma Itens Itens 0 1 0 0 2
64 1901 Auke Pollema Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
65 1901 R Hogerhuis Sexbierum, St-Jacobiparochie Sexbierum, St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
66 1901 Jan J Hesselius Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
67 1901 P Hamer Minnertsga Minnertsga 0 1 0 0 2
68 1901 W Hiemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
69 1901 J Staalstra Franeker Franeker 0 1 0 0 2
70 1901 H de Groot Achlum Achlum 0 1 0 0 2
71 1901 D (A) de Jong Achlum Achlum 0 1 0 0 2
72 1901 D Miedema ? 0 1 0 0 2
73 1901 G Faber ? 0 1 0 0 2
74 1901 Doekele de Boer Makkum Makkum 0 1 0 0 2
75 1901 O Jelsma Rien Rien 0 1 0 0 2
76 1901 SG Wiersma Wommels Wommels 0 1 0 0 2
77 1901 S Zijlstra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
78 1901 J Fierstra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
79 1901 K Kramer St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
80 1901 S Sijbrandi Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
81 1901 Teunis Stolte Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 1 0 0 2
82 1901 J (H) Kuperus Huizum Huizum 0 1 0 0 2
83 1901 L Sprietsma Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
84 1901 ? (S) Hiemstra Sneek Sneek 0 1 0 0 2
85 1901 O van der Heide Franeker Franeker 0 1 0 0 2
86 1901 R van der Valk Joure Joure 0 1 0 0 2
87 1901 G de Cock Dronrijp Dronrijp 0 1 0 0 2
88 1901 J (B) Dijkstra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
89 1901 E Jongsma Engelum Engelum 0 1 0 0 2
90 1901 K Felkers Wommels Wommels 0 1 0 0 2
91 1901 Taeke Stellingwerf Wommels Wommels 0 1 0 0 2
92 1901 Jan Faber Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
93 1901 L Haitsma Franeker Franeker 0 1 0 0 2
94 1901 J (O) Dijkstra Ouwsterhaule Ouwsterhaule 0 1 0 0 2
95 1901 Rinse Alkema Franeker Franeker 0 1 0 0 2
96 1901 Johannes Douwes Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 2 0 2
97 1901 Willem Kuipers Arum, Achlum, Wommels Arum, Achlum, Wommels 0 0 2 0 2
98 1901 G Brouwer St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 2 0 2
99 1901 Wiebren Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
100 1901 Pieter Yntes Faber Arum Arum 0 0 1 0 1
101 1901 Tjeerd Kooistra Sneek Sneek 0 0 1 0 1
102 1901 C de Jong Sneek Sneek 0 0 1 0 1
103 1901 ? Hofstra Marssum Marssum 0 0 1 0 1
104 1901 ? Tuininga Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
105 1901 D Kuik Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
106 1901 Sijbrand Koopal Vrouwenparochie Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
107 1901 Sj Wiersma Winsum Winsum 0 0 1 0 1
108 1901 Jorke de Jong Makkum Makkum 0 0 1 0 1
109 1901 F Wipstra Winsum, Huins Winsum, Húns 0 0 1 0 1
110 1901 H de Jong Wier Wier 0 0 1 0 1
111 1901 M Terrpstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
112 1901 Pieter Scheffer Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
113 1901 D (O) de Jong Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
114 1901 J Verloop Rien Rien 0 0 1 0 1
115 1901 H Hilverda Wommels Wommels 0 0 1 0 1
116 1901 Joh Brandsma Winsum Winsum 0 0 1 0 1
117 1901 W van Smeden ? 0 0 1 0 1
118 1901 Jan Landstra Wier Wier 0 0 1 0 1
119 1901 Sikke Volbeda Cornwerd Cornwerd 0 0 1 0 1
120 1901 L de Vries Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
121 1901 D Schiphof Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
122 1901 Jan Groeneveld Wier Wier 0 0 1 0 1
123 1901 K Brolsma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
124 1901 G Valk Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
125 1901 MA Geuker Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
126 1901 Doekele Osinga Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
127 1901 Klaas Tolsma Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
128 1901 Frits Massolt Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
129 1901 D van der Schaaf Pietersbierum Pietersbierum 0 0 1 0 1
130 1901 P Miedema Weidum Weidum 0 0 1 0 1
131 1901 E Ringia Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
132 1901 P Sinnema Engelum Engelum 0 0 1 0 1
133 1901 Hermanus de Vries Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
134 1901 Arjen Miedema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
135 1901 Albert Westra Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
136 1901 Th de Jong Tjalleberd Tjalleberd 0 0 1 0 1
137 1901 Albert Terpstra 0 0 0 0 0