Heren hoofdklasse 1903

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1903 Jan Reitsma sr Pingjum Pingjum 7 5 3 2 34
2 1903 Sytse Vijver Franeker Franeker 5 5 5 0 30
3 1903 Meindert Helfrich Kimswerd Kimswerd 5 5 3 0 28
4 1903 Sytze Abel Kooistra Witmarsum Witmarsum 4 5 3 0 25
5 1903 Jan van der Steegh Bozum, Makkum Boazum, Makkum 4 4 2 1 22
6 1903 Catharinus Helfrich Kimswerd Kimswerd 6 1 1 0 21
7 1903 Catrinus Werkhoven Witmarsum Witmarsum 4 3 2 1 20
8 1903 Anne Groeneveld Beetgum Beetgum 4 2 2 1 18
9 1903 Anne Lieuwes Oosterbaan Kimswerd, Almenum Kimswerd, Almenum 4 1 3 0 17
10 1903 Minze de Vries Beetgum Beetgum 3 4 0 0 17
11 1903 Rintje Osinga Peins, Wijnaldum Peins, Wijnaldum 3 1 5 0 16
12 1903 Lodewijk Leicht Franeker Franeker 2 4 2 0 16
13 1903 Hesselius van der Heide Franeker, Sneek Franeker, Sneek 2 3 4 0 16
14 1903 Johannes Struiksma Wommels Wommels 4 1 1 0 15
15 1903 Pieter Hovinga Engelum, Marssum, Leeuwarden Engelum, Marssum, Leeuwarden 2 0 7 0 13
16 1903 Gerrit Terpstra Marssum Marssum 2 1 3 0 11
17 1903 Sjoerd Heslinga Beetgum Beetgum 1 3 1 0 10
18 1903 Douwe Wiebenga Witmarsum Witmarsum 3 0 0 0 9
19 1903 Gerben A Wassenaar Beetgum Beetgum 1 2 1 0 8
20 1903 Joris Soolsma Franeker Franeker 0 3 2 0 8
21 1903 Jacob Kuperus Marssum Marssum 1 2 1 0 8
22 1903 Joh Brandsma Winsum Winsum 2 0 1 0 7
23 1903 Klaas van Vliet Franeker Franeker 1 1 2 0 7
24 1903 Simon Bollema Franeker Franeker 0 3 1 0 7
25 1903 H Wijnalda Pingjum Pingjum 2 0 0 0 6
26 1903 Sjoerd Dijkstra Tzummarum Tzummarum 1 1 1 0 6
27 1903 Hendrik van der Vliet Marssum Marssum 1 0 3 0 6
28 1903 Hendrik Hiemstra Pingjum Pingjum 1 1 0 0 5
29 1903 Taeke de Jong Pingjum, Witmarsum Pingjum, Witmarsum 1 1 0 0 5
30 1903 Jacob Zaagemans Witmarsum Witmarsum 1 1 0 0 5
31 1903 Simon en Schelte Elgersma Warga, Zurich Wergea, Zurich 1 0 2 0 5
32 1903 Willem Kuipers Achlum, Wommels, Arum, Midlum Achlum, Wommels, Arum, Midlum 0 2 1 0 5
33 1903 Klaas Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 1 3 0 5
34 1903 K Dijkstra Marssum Marssum 0 1 3 0 5
35 1903 Klaas Zijlstra Wier Wier 1 0 1 0 4
36 1903 J van Sinderen Ternaard Ternaard 1 0 1 0 4
37 1903 Johannes Hibma Makkum, Witmarsum Makkum, Witmarsum 1 0 1 0 4
38 1903 Meindert Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
39 1903 Sjouke Kooistra Sneek Sneek 0 2 0 0 4
40 1903 J Ronner Dokkum Dokkum 0 2 0 0 4
41 1903 Sybout Jans Tigchelaar Dronrijp, Leeuwarden Dronrijp, Leeuwarden 1 0 0 0 3
42 1903 Hermanus de Vries Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
43 1903 Gustave Horlait Belgie België 1 0 0 0 3
44 1903 Charles Bruyeer Belgie België 1 0 0 0 3
45 1903 Charles Hylebos Belgie België 1 0 0 0 3
46 1903 J Leijen Franeker Franeker 1 0 0 0 3
47 1903 Joh Alkema Franeker Franeker 1 0 0 0 3
48 1903 Dooitze Westra Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
49 1903 Willem Boomsma Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
50 1903 Jac de Vries Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
51 1903 A Heslinga Herbaijum Herbaijum 1 0 0 0 3
52 1903 Marten Tilstra Zurich Zurich 1 0 0 0 3
53 1903 Gauke Wassenaar Beetgum Beetgum 1 0 0 0 3
54 1903 L Kramer Bolsward Bolsward 1 0 0 0 3
55 1903 P de Graaf Nes (Dong) Nes (Dongeradiel) 1 0 0 0 3
56 1903 H (F) Tolsma Firdgum Firdgum 1 0 0 0 3
57 1903 J Okkinga Wijnaldum Wijnaldum 0 1 1 0 3
58 1903 Eeltje Banning Zurich Zurich 0 1 1 0 3
59 1903 Jan Kuperus Witmarsum, Marssum Witmarsum, Marssum 1 0 0 0 3
60 1903 Hendrik van der Feer Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
61 1903 Tjeerd Wiebrens Kooistra Dokkum, Leeuwarden Dokkum, Leeuwarden 0 1 0 0 2
62 1903 Laas Zondervan St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
63 1903 Piet Kramer St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 0 0 2
64 1903 F Kuperus Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
65 1903 T Kooistra Sneek Sneek 0 1 0 0 2
66 1903 B van der Zee Sneek Sneek 0 1 0 0 2
67 1903 Kl van der Ploeg Franeker Franeker 0 1 0 0 2
68 1903 R Hogerhuis Arum Arum 0 1 0 0 2
69 1903 R Strikwerda Franeker Franeker 0 1 0 0 2
70 1903 Jacob Looyenga Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
71 1903 K Palma Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
72 1903 S Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
73 1903 H Bollema Franeker Franeker 0 1 0 0 2
74 1903 Pieter van de Witte Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
75 1903 Pieter Tichelaar Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
76 1903 Doekele Osinga Menaldum Menaldum 0 1 0 0 2
77 1903 M Terpstra Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
78 1903 R Hoekstra Ternaard Ternaard 0 1 0 0 2
79 1903 C IJsbrandij Franeker Franeker 0 1 0 0 2
80 1903 W Aninga Marssum Marssum 0 1 0 0 2
81 1903 E Wijma Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
82 1903 P Hoekema Wirdum Wirdum 0 1 0 0 2
83 1903 Albert Brouwer Achlum Achlum 0 0 2 0 2
84 1903 Auke Elgersma Zurich, Warga Zurich, Wergea 0 0 2 0 2
85 1903 Wiebren Tjeerds Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 2 0 2
86 1903 Tj van der Steegh Bozum Boazum 0 0 1 0 1
87 1904 Jacob Kuperus Marssum Marssum 0 0 1 0 1
88 1903 Jan Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
89 1903 Auke Pollema Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
90 1903 Klaas Terpstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
91 1903 H Tolsma Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
92 1903 A de Jong Wier Wier 0 0 1 0 1
93 1903 K Kuiken St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
94 1903 D Monsma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
95 1903 Joh Koster Franeker Franeker 0 0 1 0 1
96 1903 Hendrikus Koster Franeker Franeker 0 0 1 0 1
97 1903 KP Terpstra Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
98 1903 S Bouma Berlikum Berltsum 0 0 1 0 1
99 1903 S Jouta Holwerd Holwerd 0 0 1 0 1
100 1903 J Spandaw Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
101 1903 Jan en Jesse Plantinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
102 1903 D Tilstra Zurich Zurich 0 0 1 0 1
103 1903 O van der Heide Franeker Franeker 0 0 1 0 1
104 1903 F de Boer Wommels Wommels 0 0 1 0 1
105 1903 P Hilarides Wommels Wommels 0 0 1 0 1
106 1903 Siebe Dantuma Oosterend Easterein 0 0 1 0 1
107 1903 Sybren Eeltjes Kooistra Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
108 1903 S Postma Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
109 1903 K Terpstra Tjalleberd Tjalleberd 0 0 1 0 1
110 1903 J Anema Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
111 1903 Sj Wiersma Winsum Winsum 0 0 1 0 1
112 1903 J Hoekstra Wijnaldum Wijnaldum 0 0 1 0 1
113 1903 R Adema Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
114 1903 Tjitze Westra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1