Heren hoofdklasse 1928

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1928 Ids Jousma Dokkum Dokkum 12 5 1 2 47
2 1928 Dooitzen de Bildt St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 11 5 1 1 44
3 1928 Klaas Wiebrens Kooistra Dokkum Dokkum 5 5 5 2 30
4 1928 Klaas Kuiken St-Jacobiparochie, St-Annaparochie St.-Jacobiparochie, St.-Annaparochie 5 5 4 0 29
5 1928 Pieter Helfrich Midlum, Harlingen, Wijnaldum Midlum, Harlingen, Wijnaldum 4 4 6 1 26
6 1928 Gerben (Germ) Koster Dokkum Dokkum 6 2 3 1 25
7 1928 Andries A de Haan Berlikum Berltsum 2 5 7 0 23
8 1928 Ids (W) Roukema Witmarsum, Wommels/Bolsward Witmarsum, Wommels/Bolsward 3 3 7 1 22
9 1928 Taede Zijlstra Witmarsum, Metslawier Witmarsum, Metslawier 6 1 1 3 21
10 1928 Klaas de Jager Harlingen Harlingen 4 3 3 0 21
11 1928 Hans Knol Harlingen Harlingen 4 2 5 0 21
12 1928 Johannes Bosma Beetgum Beetgum 2 6 3 0 21
13 1928 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 3 4 1 0 18
14 1928 Dirk de Jong Wier, Huizum Wier, Huizum 3 2 5 0 18
15 1928 Jan van der Lei Berlikum Berltsum 2 4 2 0 16
16 1928 Gerrit de Vries Tzummarum Tzummarum 2 2 3 0 13
17 1928 Jan Uldriks Vlietstra Franeker Franeker 2 2 3 1 13
18 1928 Nanne (Nanke) Koopmans Leeuwarden Leeuwarden 2 1 5 0 13
19 1928 Taeke Laverman Berlikum, Menaldum Berltsum, Menaldum 0 3 7 0 13
20 1928 Michiel Miedema Franeker Franeker 2 2 2 0 12
21 1928 Rinse Werkhoven Franeker Franeker 1 2 4 0 11
22 1928 Sake Zijlstra Beetgum Beetgum 1 2 3 0 10
23 1928 G Landstra Wier Wier 1 2 3 0 10
24 1928 Sjouke Helfrich Kimswerd, Wijnaldum, St-Jacobiparochie, Warga Kimswerd, Wijnaldum, St.-Jacobiparochie, Wergea 2 1 1 0 9
25 1928 Dirk van der Heide Harlingen Harlingen 1 1 4 0 9
26 1928 Chris van der Woude Franeker Franeker 0 3 3 0 9
27 1928 Jelle Venema Leeuwarden, Rauwerd Leeuwarden, Rauwerd 0 2 5 0 9
28 1928 Wop de Vries St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 1 0 0 8
29 1928 Sipke Boschma Franeker Franeker 1 1 3 1 8
30 1928 Jan Ymtes Heeg Oosterend Easterein 1 2 0 0 7
31 1928 Sibren Taekema Menaldum Menaldum 2 0 0 0 6
32 1928 Meile Zijlstra Beetgum Beetgum 1 1 1 0 6
33 1928 A Tigchelaar Harlingen Harlingen 1 1 0 0 5
34 1928 Klaas Hibma Franeker, Peins, Dronrijp, Franeker Franeker, Peins, Dronrijp 1 1 0 0 5
35 1928 Jetse Kuipers Kimswerd Kimswerd 1 1 0 0 5
36 1928 Rinze Rinzes Yetsenga Arum Arum 0 1 3 0 5
37 1928 Hendrik H Jepma Mantgum Mantgum 0 1 2 0 4
38 1928 Siebe Bos Harlingen Harlingen 0 1 2 0 4
39 1928 Hendrik Tippersma Wommels Wommels 0 1 2 0 4
40 1928 Nanning Staalstra Franeker Franeker 0 1 2 0 4
41 1928 Freerk Wiersma Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
42 1928 S de Jong Marssum Marssum 1 0 0 0 3
43 1928 G de Wal Marssum Marssum 1 0 0 0 3
44 1928 Hijltje Plantinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
45 1928 Valentijn Vellinga Franeker Franeker 1 0 0 0 3
46 1928 Gerben de Boer Franeker Franeker 1 0 0 0 3
47 1928 Gerard E Feringa Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
48 1928 Atse Dijkstra Marssum Marssum 1 0 0 1 3
49 1928 Ieme de Haan Holwerd Holwerd 1 0 0 0 3
50 1928 H Park Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
51 1928 Reimer Terpstra Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
52 1928 G Hoen Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
53 1928 Lammert Palma Dronrijp Dronrijp 0 1 1 0 3
54 1928 Anne Smidts Franeker Franeker 0 1 1 0 3
55 1928 Gerrit Meijerhof Leeuwarden Leeuwarden 0 0 3 0 3
56 1928 Rients/Romke Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 0 3 0 3
57 1928 M Ley Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
58 1928 A Bokma Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
59 1928 J Kooistra Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
60 1928 Romke Pagels Wommels Wommels 0 1 0 0 2
61 1928 Frans Lubach Dokkum Dokkum 0 1 0 0 2
62 1928 Evert van der Schoot Franeker Franeker 0 1 0 0 2
63 1928 Reinder Dirks de Jong Wijnaldum Wijnaldum 0 1 0 0 2
64 1928 Gerben (Germ) Hoitsma Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
65 1928 Minne van der Zee Wommels Wommels 0 0 2 0 2
66 1928 Johannes Werkhoven Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
67 1928 Gerrit Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 0 2 0 2
68 1928 S Vlietstra Franeker Franeker 0 0 1 0 1
69 1928 S Sytema Roordahuizum Roordahuizum 0 0 1 0 1
70 1928 Jac Jorna Roordahuizum Roordahuizum 0 0 1 0 1
71 1927 Hans Koelstra Roordahuizum,Jorwerd Roordahuizum, Jorwerd 0 0 1 0 1
72 1928 K Peasens Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
73 1928 P Elzinga Arum Arum 0 0 1 0 1
74 1928 J Hamstra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
75 1928 Rypke Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
76 1928 Pieter Zijlstra Beetgum Beetgum 0 0 1 0 1
77 1928 J Vellinga Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
78 1928 Nanning Kooistra Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
79 1928 R Lens Dokkum Dokkum 0 0 1 0 1
80 1928 P Bilstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
81 1928 Aant van Dellen Mamtgum Mantgum 0 0 1 0 1
82 1928 J de Groot Mantgum Mantgum 0 0 1 0 1
83 1928 Jacobus van der Woude Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
84 1928 Marten Koopal Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
85 1928 Beert Wassenaar St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
86 1928 Sybren Vellinga Franeker Franeker 0 0 1 0 1
87 1928 Anne van Koningsveld Franeker Franeker 0 0 1 0 1
88 1928 Reinder Terpstra Beetgum, Berlikum Beetgum, Berltsum 0 0 1 0 1
89 1928 Jan Annes Reitsma Witmarsum Witmarsum 0 0 1 0 1
90 1928 Sijmon Wijnands Dronrijp Dronrijp 0 0 1 0 1
91 1928 Ids (H) Roukema Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1