Heren hoofdklasse 1968

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1968 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 9 6 4 5 43
2 1968 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 5 10 4 0 39
3 1968 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 8 5 3 0 37
4 1968 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 8 5 2 1 36
5 1968 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 6 5 4 4 32
6 1968 Dirk Talsma Weidum Weidum 6 4 6 2 32
7 1968 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 3 6 6 0 27
8 1968 Sikke Sikkema Franeker Franeker 3 5 7 0 26
9 1968 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 7 0 3 5 24
10 1968 Johannes Westra Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum 5 2 4 0 23
11 1968 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 4 2 3 1 19
12 1968 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 3 3 3 1 18
13 1968 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 2 4 3 0 17
14 1968 Jan Tamminga Beers, Heerenveen Bears, Heerenveen 3 2 3 1 16
15 1968 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 3 2 3 0 16
16 1968 Jelle Kooistra Dongjum Dongjum 3 2 1 0 14
17 1968 Jos van Wieren Marssum Marssum 1 3 4 0 13
18 1968 Gerard van der Meer St-Annaparochie St.-Annaparochie 2 2 2 2 12
19 1968 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 1 2 5 1 12
20 1968 Gerrit Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 1 3 0 11
21 1968 Pier de Groot Warga, Bergum, Franeker Wergea, Bergum, Franeker 1 3 2 0 11
22 1968 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 2 1 1 1 9
23 1968 Jan Monsma Lekkum, Leeuwarden, Arum Lekkum, Leeuwarden, Arum 1 2 2 0 9
24 1968 Piet de Groot Franeker Franeker 1 2 2 0 9
25 1968 Daan Scheepstra Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 1 1 4 0 9
26 1968 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 1 1 4 1 9
27 1968 Bauke Hallema Roordahuizum Roordahuizum 0 3 2 0 8
28 1968 Gerrit Dijkstra Warga, Huizum, Oudebildtzijl Wergea, Huizum, Oudebildtzijl 0 3 2 0 8
29 1968 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 0 1 0 7
30 1968 Jacob Mulder Sexbierum Sexbierum 1 1 2 0 7
31 1968 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 1 1 1 0 6
32 1968 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 1 1 1 0 6
33 1968 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 0 2 2 0 6
34 1968 Gerrit Halbesma Harlingen Harlingen 1 0 2 0 5
35 1968 Jan Hoekstra St-Annaparochie, Sneek St.-Annaparochie, Sneek 0 2 1 0 5
36 1968 Lammert Breuker Marssum Marssum 1 0 1 0 4
37 1968 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 2 0 0 4
38 1968 Thom Dijkstra Huizum, Berlikum Huizum, Berltsum 0 1 2 0 4
39 1968 Hein van der Zee Sexbierum Sexbierum 1 0 0 0 3
40 1968 Hoite Spijkstra St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 0 0 0 3
41 1968 Oege Mulder Sexbierum Sexbierum 1 0 0 0 3
42 1968 Jose Letroye Braine le Comte (Belgie) Braine le Comte (Belgie) 1 0 0 0 3
43 1968 Meint Brunia Exmorra Exmorra 0 1 1 0 3
44 1968 Foppe de Vries Kimswerd, Franeker, Sr-Annaparochie Kimswerd, Franeker, Sr.-Annaparochie 0 1 0 0 2
45 1968 Paulus Groenendijk Pingjum Pingjum 0 1 0 0 2
46 1968 Freerk Haanstra Bolsward Bolsward 0 1 0 0 2
47 1968 Andre Stassaert Gosselies (Belgie) Gosselies (Belgie) 0 1 0 0 2
48 1968 Piet Zondervan Harlingen Harlingen 0 0 2 0 2
49 1968 Tjalling Huizinga Pingjum, Heerenveen Pingjum, Heerenveen 0 0 1 0 1
50 1968 Jan W Koopal Engelum Engelum 0 0 1 0 1
51 1968 Oebele Anema Weidum Weidum 0 0 1 0 1
52 1968 Piet Tuinman Baard Baard 0 0 1 0 1
53 1968 Jaap Pander Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 0 0 1 0 1
54 1968 Tamme van der Berg Hallum Hallum 0 0 1 0 1
55 1968 Henk van der Zweep Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
56 1968 Simon van der Woude Bolsward Bolsward 0 0 1 0 1
57 1968 Geert Oostra Baard Baard 0 0 1 0 1
58 1968 Gerlof Fokkema Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
59 1968 Hiele Beetstra Stiens Stiens 0 0 1 0 1
60 1968 Audie Carly Gosselies (Belgie) Gosselies (Belgie) 0 0 1 0 1