Heren hoofdklasse 1969

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1969 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 11 5 3 3 46
2 1969 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 8 7 7 5 45
3 1969 Dirk Talsma Weidum Weidum 11 4 3 2 44
4 1969 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 9 2 5 6 36
5 1969 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 9 2 3 4 34
6 1969 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 7 4 4 0 33
7 1969 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 6 1 5 4 25
8 1969 Johannes Westra Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum 5 4 2 0 25
9 1969 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 5 3 4 0 25
10 1969 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 3 4 3 0 20
11 1969 Sikke Sikkema Franeker Franeker 3 3 5 0 20
12 1969 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 3 4 2 0 19
13 1969 Jacob Mulder Sexbierum Sexbierum 2 4 5 0 19
14 1969 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 2 3 4 0 16
15 1969 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 2 2 6 0 16
16 1969 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 1 4 4 1 15
17 1969 Jos van Wieren Marssum Marssum 2 3 2 0 14
18 1969 Jan Tamminga Beers, Heerenveen Bears, Heerenveen 0 5 3 0 13
19 1969 Pier de Groot Warga, Bergum, Franeker Wergea, Bergum, Franeker 2 1 4 0 12
20 1969 Gerard van der Meer St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 2 5 0 12
21 1969 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 3 6 0 12
22 1969 Gerrit Dijkstra Huizum, Warga, Oudebildtzijl Huizum, Wergea, Oudebildtzijl 2 2 1 0 11
23 1969 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 1 3 1 0 10
24 1969 Daan Scheepstra Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 2 0 3 0 9
25 1969 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 1 2 2 0 9
26 1969 Oene Hiemstra Leeuwarden, Harlingen Leeuwarden, Harlingen 0 4 1 0 9
27 1969 Jelle Kooistra Dongjum Dongjum 0 3 3 0 9
28 1969 Paulus Groenendijk Pingjum Pingjum 1 1 3 0 8
29 1969 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 1 2 0 0 7
30 1969 Piet de Groot Franeker Franeker 1 1 2 0 7
31 1969 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 1 1 2 1 7
32 1969 Reitse Mienstra Heerenveen Heerenveen 0 2 3 0 7
33 1969 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 2 0 0 0 6
34 1969 Piet Zondervan Harlingen Harlingen 1 1 1 0 6
35 1969 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 0 3 0 0 6
36 1969 Jan Hoekstra St-Annaparochie, Sneek St.-Annaparochie, Sneek 1 1 0 0 5
37 1969 Thom Dijkstra Huizum, Berlikum Huizum, Berltsum 0 2 1 0 5
38 1969 Bauke Hallema Roordahuizum Roordahuizum 0 2 1 0 5
39 1969 Gerrit Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 3 0 5
40 1969 Anton Sikkema Franeker Franeker 1 0 0 0 3
41 1969 Eddy Veltman Franeker Franeker 1 0 0 0 3
42 1969 Andre Roosenburg Franeker Franeker 0 1 1 0 3
43 1969 Piet Tuinman Baard Baard 0 1 1 0 3
44 1969 Wabe Wieringa Baard Baard 0 1 1 0 3
45 1969 Evert Heeg Oosterlittens Oosterlittens 0 1 0 0 2
46 1969 Jan Westerlaan Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
47 1969 Henk de Vries Leeuwarden Leeuwarden 0 1 0 0 2
48 1969 Sape A de Haan Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
49 1969 Lammert Breuker Marssum Marssum 0 0 2 0 2
50 1969 Theunis Vrij Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
51 1969 Johannes Broekstra Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
52 1969 Gerrit Halbesma Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
53 1969 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 0 0 1 0 1
54 1969 Pieter de Boer Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
55 1969 Ale Bosma Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
56 1969 Albert Cloutier Hautmont (Fr) Hautmont (Fr.) 0 0 1 0 1
57 1969 Jean Claude George Hautmont (Fr) Hautmont (Fr.) 0 0 1 0 1
58 1969 Herve Legnos Hautmont (Fr) Hautmont (Fr.) 0 0 1 0 1
59 1969 Oebele Wijnalda Pingjum Pingjum 0 0 1 0 1