Heren hoofdklasse 1970

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1970 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 15 4 5 4 58
2 1970 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 15 2 7 6 56
3 1970 Dirk Talsma Weidum Weidum 13 0 7 2 46
4 1970 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 5 9 3 1 36
5 1970 Johannes Westra Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum Leeuwarden, Huizum, Britsum, Beetgum 4 8 4 0 32
6 1970 Gerrit van der Heide Leeuwarden, Harlingen Leeuwarden, Harlingen 5 6 3 0 30
7 1970 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 4 6 6 0 30
8 1970 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 3 8 4 2 29
9 1970 Reitse Mienstra Heerenveen Heerenveen 4 6 4 1 28
10 1970 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 5 4 3 2 26
11 1970 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 5 2 5 3 24
12 1970 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 2 7 4 1 24
13 1970 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 4 4 2 0 22
14 1970 Sikke Sikkema Franeker Franeker 1 6 5 0 20
15 1970 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 3 2 5 3 18
16 1970 Oene Hiemstra Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 1 4 4 0 15
17 1970 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 0 4 4 0 12
18 1970 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 1 3 1 0 10
19 1970 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 1 3 1 0 10
20 1970 Jelle Kooistra Dongjum Dongjum 1 2 3 0 10
21 1970 Jan Westerlaan Leeuwarden Leeuwarden 1 1 4 1 9
22 1970 Lammert Breuker Marssum Marssum 0 3 3 0 9
23 1970 Thom Dijkstra Huizum, Berlikum Huizum, Berltsum 2 0 1 0 7
24 1970 Jan Tamminga Beers, Heerenveen Bears, Heerenveen 2 0 1 0 7
25 1970 Jos van Wieren Marssum Marssum 1 0 3 0 6
26 1970 Meint Brunia Exmorra Exmorra 1 0 3 0 6
27 1970 Willem Hiemstra Sexbierum, St-Annaparochie Sexbierum, St.-Annaparochie 1 1 0 0 5
28 1970 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 0 1 3 0 5
29 1970 Daan Scheepstra Huizum, Leeuwarden Huizum, Leeuwarden 0 1 3 0 5
30 1970 Bauke Hallema Roordahuizum Roordahuizum 1 0 1 0 4
31 1970 Minne Hovenga Wommels, Burgwerd, St-Annaparochie, Marssum Wommels, Burgwerd, St.-Annaparochie, Marssum 0 1 2 0 4
32 1970 Anske de Boer Franeker Franeker 1 0 0 0 3
33 1970 Hoite Spijkstra St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 0 0 0 3
34 1970 Tjalling Stapersma Heerenveen Heerenveen 1 0 0 0 3
35 1970 Tjalling Huizinga Pingjum, Heerenveen Pingjum, Heerenveen 1 0 0 0 3
36 1970 Anno Miedema Franeker, Stiens Franeker, Stiens 0 1 1 0 3
37 1970 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 0 1 1 0 3
38 1970 Gerrit Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 1 1 0 3
39 1970 Bert Rinia Makkum Makkum 0 1 0 0 2
40 1970 Jacob Aukema Makkum Makkum 0 1 0 0 2
41 1970 Liske Adema Makkum Makkum 0 1 0 0 2
42 1970 Eddy Veltman Franeker Franeker 0 0 2 0 2
43 1970 Henk Hellinga Bolsward, Makkum Bolsward, Makkum 0 0 2 0 2
44 1970 Pier de Groot Warga, Bergum, Franeker Wergea, Bergum, Franeker 0 0 2 0 2
45 1970 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 0 0 2 0 2
46 1970 Gerrit Dijkstra Huizum, Warga, Oudebildtzijl Huizum, Wergea, Oudebildtzijl 0 0 1 0 1
47 1970 Jacob Mulder Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
48 1970 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
49 1970 Piet Zondervan Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
50 1970 Jan Hoekstra St-Annaparochie, Sneek St.-Annaparochie, Sneek 0 0 1 0 1
51 1970 Mient van der Molen Marssum Marssum 0 0 1 0 1
52 1970 Ytzen Zuiderveld Marssum Marssum 0 0 1 0 1
53 1970 Gabe-Jan van Popta Winsum Winsum 0 0 1 0 1
54 1970 Tonnie de Vries Bolsward, Winsum Bolsward, Winsum 0 0 1 0 1
55 1970 Anton Sikkema Franeker Franeker 0 0 1 0 1