Heren hoofdklasse 1971

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1971 Gerrit Okkinga Oosterend, Oosterlittens, Berlikum, Arum Easterein, Oosterlittens, Berltsum, Arum 12 5 5 4 51
2 1971 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 11 5 6 0 49
3 1971 Dirk Talsma Weidum Weidum 8 5 5 2 39
4 1971 Reitse Mienstra Heerenveen Heerenveen 8 4 7 3 39
5 1971 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 8 3 5 2 35
6 1971 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 5 6 7 3 34
7 1971 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 4 7 6 1 32
8 1971 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 4 6 7 0 31
9 1971 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 6 2 7 3 29
10 1971 Johannes Westra Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum 3 4 7 1 24
11 1971 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 3 5 3 1 22
12 1971 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 3 2 7 0 20
13 1971 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 4 2 3 1 19
14 1971 Eddy Veltman Franeker Franeker 2 4 4 0 18
15 1971 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 2 4 4 0 18
16 1971 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 2 4 3 0 17
17 1971 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 1 3 7 1 16
18 1971 Sikke Sikkema Franeker Franeker 2 3 3 0 15
19 1971 Lammert Breuker Marssum Marssum 2 1 5 0 13
20 1971 Andre Roosenburg Franeker Franeker 1 5 0 0 13
21 1971 Bert Rinia Makkum Makkum 1 4 0 0 11
22 1971 Bauke Hallema Roordahuizum Roordahuizum 1 2 3 0 10
23 1971 Anno Miedema Franeker, Stiens Franeker, Stiens 1 2 2 0 9
24 1971 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 1 1 4 0 9
25 1971 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 2 1 0 0 8
26 1971 Piet IJsbrandij Huizum, Sneek Huizum, Sneek 2 0 2 0 8
27 1971 Hidde Sijpersma Berlikum Berltsum 2 0 2 0 8
28 1971 Theo de Jong Sneek Sneek 2 0 1 0 7
29 1971 Thom Dijkstra Huizum, Berlikum Huizum, Berltsum 2 0 0 0 6
30 1971 Jelle Kooistra Dongjum Dongjum 0 1 4 0 6
31 1971 Oene Hiemstra Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 1 0 2 0 5
32 1971 Anske de Boer Franeker Franeker 0 2 1 0 5
33 1971 Daan Scheepstra Leeuwarden, Huizum Leeuwarden, Huizum 0 2 1 0 5
34 1971 Wietse Herrema Huizum Huizum 0 2 1 0 5
35 1971 Jan Tamminga Beers, Heerenveen Bears, Heerenveen 0 2 1 0 5
36 1971 Jan Westerlaan Leeuwarden Leeuwarden 0 0 5 0 5
37 1971 Oebele Anema Weidum Weidum 1 0 1 0 4
38 1971 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 1 0 1 0 4
39 1971 Piet de Jong Wommels Wommels 0 1 2 0 4
40 1971 Tjalling Huizinga Pingjum, Heerenveen Pingjum, Heerenveen 0 1 1 0 3
41 1971 Tjalling Stapersma Heerenveen Heerenveen 0 1 1 0 3
42 1971 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 0 1 1 0 3
43 1971 Henk Hellinga Bolsward, Makkum Bolsward, Makkum 0 1 0 0 2
44 1971 Meint Brunia Exmorra Exmorra 0 1 0 0 2
45 1971 Jan van der Molen Franeker Franeker 0 1 0 0 2
46 1971 Piet Tuinman Baard Baard 0 1 0 0 2
47 1971 Jan Prins Franeker Franeker 0 1 0 0 2
48 1971 Gerrit Tempel St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 0 1 0 1
49 1971 Jacob Mulder Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
50 1971 Johannes Broekstra Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
51 1971 Reinder Roersma Dongjum Dongjum 0 0 1 0 1
52 1971 Edzer de Boer Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
53 1971 Klaas Roosjen Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
54 1971 Anne Norberhuis Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1