Heren hoofdklasse 1972

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1972 Klaas van Wieren Marssum, Menaldum, Berlikum Marssum, Menaldum, Berltsum 12 5 9 6 55
2 1972 Andre Roosenburg Franeker Franeker 11 4 2 0 43
3 1972 Johan van Seijst Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small) Baard, Franeker, Drachten, Oudega (Small.) 9 3 5 3 38
4 1972 Gerrit van der Heide Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 7 4 6 1 35
5 1972 Gerrit de Jong Sneek, IJsbrechtum Sneek, IJsbrechtum 6 6 3 1 33
6 1972 Sjouke de Boer Exmorra Exmorra 5 5 8 2 33
7 1972 Gerrit Okkinga Berlikum, Arum, Oosterlittens, Oosterend Berltsum, Arum, Oosterlittens, Easterein 5 4 10 1 33
8 1972 Flip Soolsma St-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum St.-Annaparochie, Beilen, Drachten, Boornbergum 5 6 3 2 30
9 1972 Jarich van der Veen Akkerwoude, Driesum, Damwoude Akkerwoude, Driesum, Damwoude 5 5 4 2 29
10 1972 Dirk Talsma Weidum Weidum 2 7 7 0 27
11 1972 Piet de Jong Wommels Wommels 5 4 2 1 25
12 1972 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 6 1 3 1 23
13 1972 Johan Halbesma Harlingen Harlingen 4 5 1 0 23
14 1972 Jan van der Molen Franeker Franeker 4 4 3 0 23
15 1972 Tamme Velstra Baard, Dronrijp Baard, Dronrijp 2 4 9 0 23
16 1972 Hein Zijlstra Deinum, Giekerk Deinum, Giekerk 2 6 4 0 22
17 1972 Lammert Breuker Marssum Marssum 5 1 3 1 20
18 1972 Rienk de Groot Leeuwarden Leeuwarden 2 4 5 1 19
19 1972 Bert Rinia Makkum Makkum 2 4 2 2 16
20 1972 Johannes Westra Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum Huizum, Leeuwarden, Britsum, Beetgum 3 0 6 1 15
21 1972 Hendrik (Henk) Leeuwen St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 1 3 5 0 14
22 1972 Sikke Sikkema Franeker Franeker 1 3 3 0 12
23 1972 Robert van Wieren Marssum, St-Jacobiparochie Marssum, St.-Jacobiparochie 2 1 3 0 11
24 1972 Jelle Kooistra Dongjum Dongjum 0 3 4 0 10
25 1972 Sjoerd Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 3 4 0 10
26 1972 Gerrit Fokkens Winsum Winsum 2 1 1 0 9
27 1972 Jan Meijer Ried, Nes (Dong), Irnsum Ried, Nes (Dongeradiel), Jirnsum 0 2 5 0 9
28 1972 Anno Miedema Franeker, Stiens Franeker, Stiens 1 0 4 0 7
29 1972 Anne Bootsma Bolsward Bolsward 0 2 3 0 7
30 1972 Oebele Anema Weidum Weidum 1 1 1 0 6
31 1972 Dirk van der Zee Leeuwarden, Baard Leeuwarden, Baard 1 1 0 0 5
32 1972 Piet Tuinman Baard Baard 1 1 0 0 5
33 1972 Meint Brunia Exmorra Exmorra 0 2 1 0 5
34 1972 Johannes van der Ploeg Winsum, Franeker Winsum, Franeker 0 2 1 0 5
35 1972 Anske de Boer Franeker Franeker 0 1 3 0 5
36 1972 Sake Saakstra Zweins, Winsum, Grouw, Deinum, Warga Zweins, Winsum, Grou, Deinum, Wergea 1 0 1 0 4
37 1972 Tjisse Wallendal St-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St-Annaparochie, Ried St.-Jacobiparochie, Leeuwarden, Franeker, St.-Annaparochie, Ried 0 1 2 0 4
38 1972 Reitse Mienstra Heerenveen Heerenveen 1 0 0 0 3
39 1972 Jan Monsma Lekkum, Leeuwarden, Arum Lekkum, Leeuwarden, Arum 0 1 1 0 3
40 1972 Oene Hiemstra Harlingen, Leeuwarden Harlingen, Leeuwarden 0 1 1 0 3
41 1972 Tonnie de Vries Bolsward, Winsum Bolsward, Winsum 0 1 1 0 3
42 1972 Jan Terpstra Assen Assen 0 1 0 0 2
43 1972 Johannes Baggelaar Assen Assen 0 1 0 0 2
44 1972 Ane Jan Anema Tzummarum Tzummarum 0 0 2 0 2
45 1972 Johannes van Sinderen Ternaard Ternaard 0 0 2 0 2
46 1972 Dirk Fokkema Zweins, Winsum, Menaldum Zweins, Winsum, Menaldum 0 0 1 0 1
47 1972 Johannes van der Meij Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
48 1972 Jacob Mulder Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
49 1972 Jouke Tolsma Arum Arum 0 0 1 0 1
50 1972 Hotze Schuil Harlingen Harlingen 0 0 1 0 1
51 1972 Hein van der Zee Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
52 1972 Jos van Wieren Marssum Marssum 0 0 1 0 1
53 1972 Fokke de Boer Herbaijum Herbaijum 0 0 1 0 1
54 1972 Aebe Haima Dongjum, Groningen, Assen, Weidum Dongjum, Groningen, Assen, Weidum 0 0 1 0 1
55 1972 Piet Folkerts Arum Arum 0 0 1 0 1
56 1972 Jetse Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
57 1972 Sjouke de Groot Weidum Weidum 0 0 1 0 1
58 1972 Klaas Albers Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
59 1972 Gerlof Fokkema Menaldum Menaldum 0 0 1 0 1
60 1972 Pieter Brandsma Sexbierum Sexbierum 0 0 1 0 1
61 1972 Willem de Haan Akkerwoude, Veenwouden Akkerwoude, Veenwouden 0 0 1 0 1