Heren hoofdklasse 1991

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1991 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 14 7 5 3 61
2 1991 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 11 8 4 5 53
3 1991 Erik Seerden Franeker, Huizum, Leeuwarden Franeker, Huizum, Leeuwarden 9 6 7 3 46
4 1991 Coos Veltman Dronrijp, Jorwerd, Joure Dronrijp, Jorwerd, Joure 9 2 5 6 36
5 1991 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 8 4 4 3 36
6 1991 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 7 3 9 1 36
7 1991 Gerben Okkinga Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum Groningen, Arum, Huizum, Witmarsum 7 5 3 3 34
8 1991 Piet Jetze Faber Stiens, Vrouwenparochie Stiens, Vrouwenparochie 7 3 7 1 34
9 1991 Johannes van Dijk Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden Sexbierum, Achlum, Huizum, Leeuwarden 4 7 5 0 31
10 1991 Andre Tolsma Roordahuizum, Franeker, Dronrijp Roordahuizum, Franeker, Dronrijp 6 3 6 0 30
11 1991 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 2 10 4 0 30
12 1991 Tjerk de Groot Vrouwenparochie, Wanswerd Vrouwenparochie, Wanswerd 7 4 0 0 29
13 1991 Hotze Rusticus Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum Lollum, Leeuwarden, Groningen, Marssum 3 6 6 1 27
14 1991 Pieter Tienstra St-Annaparochie, Winsum (Gron) St.-Annaparochie, Winsum (Gron.) 5 3 5 4 26
15 1991 Cees Punter Wommels, Hilversum Wommels, Hilversum 3 6 2 0 23
16 1991 Dirk (Dicky) Boomstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 3 5 4 0 23
17 1991 Jurjen Dijkstra Oenkerk, Giekerk Oenkerk, Giekerk 3 5 3 1 22
18 1991 Joop Bierma St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 2 6 3 0 21
19 1991 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 2 5 5 0 21
20 1991 Ruurdt Rutten Wijnaldum Wijnaldum 2 6 2 0 20
21 1991 Sietse van der Meer Rinsumageest, Oenkerk Rinsumageest, Oenkerk 2 4 5 0 19
22 1991 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 2 5 2 1 18
23 1991 Stephan Kleefstra Huizum, Dronrijp, Franeker Huizum, Dronrijp, Franeker 5 0 2 2 17
24 1991 Lambert Postma Blessum, Huizum, Hardegarijp Blessum, Huizum, Hurdegaryp 1 3 8 1 17
25 1991 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 2 3 3 0 15
26 1991 Eelke Idsardi Vrouwenparochie Vrouwenparochie 1 5 0 0 13
27 1991 Henk Vlietstra Franeker Franeker 2 2 2 0 12
28 1991 Reinder Triemstra St-Jacobiparochie St.-Jacobiparochie 0 3 6 0 12
29 1991 Sven Kuipers Midlum Midlum 2 1 3 0 11
30 1991 Anne Spijkstra St-Annaparochie, Groningen, Kollum St.-Annaparochie, Groningen, Kollum 2 0 4 0 10
31 1991 Pieter Wieringa Leeuwarden Leeuwarden 1 1 0 0 5
32 1991 Tetman de Boer Menaldum Menaldum 1 0 2 0 5
33 1991 Yde Klaas Dijkstra Makkum Makkum 1 0 2 1 5
34 1991 Johan Sjoers Franeker, Heerenveen Franeker, Heerenveen 0 1 2 0 4
35 1991 Wiebren van Wieren Marssum Marssum 1 0 0 0 3
36 1991 Christiaan de Rijke Tzummarum Tzummarum 0 1 1 0 3
37 1991 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 1 1 0 3
38 1991 Paulus (Pollie) Kwast Harlingen Harlingen 0 1 0 0 2
39 1991 Arnold Terpstra Franeker, Leeuwarden Franeker, Leeuwarden 0 1 0 0 2
40 1991 Abe Kooistra Pingjum, Huizum Pingjum, Huizum 0 1 0 0 2
41 1991 Klaas Anne Terpstra Engelum, Menaldum, Minnertsga Engelum, Menaldum, Minnertsga 0 1 0 0 2
42 1991 Pieter Porte Vrouwenparochie, Wommels Vrouwenparochie, Wommels 0 1 0 0 2
43 1991 Geert Wijma Makkum Makkum 0 0 2 0 2
44 1991 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 0 0 2 0 2
45 1991 Freerk Broekstra Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
46 1991 Ulbe Dijkstra Winsum Winsum 0 0 1 0 1
47 1991 Ydo de Haan Kimswerd Kimswerd 0 0 1 0 1
48 1991 Pieter Heeringa Tzummarum Tzummarum 0 0 1 0 1
49 1991 Wietse Herrema Huizum Huizum 0 0 1 0 1
50 1991 Sipke Hiemstra Hilversum Hilversum 0 0 1 0 1
51 1991 Rommert Politiek Hilversum Hilversum 0 0 1 0 1
52 1991 Luitzen Idsardi Zweins, Dronrijp Zweins, Dronrijp 0 0 1 0 1
53 1991 Douwe van der Molen Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
54 1991 Piet Smedinga Dronten, Franeker Dronten, Franeker 0 0 1 0 1
55 1991 Rein Tiedema Franeker Franeker 0 0 1 0 1
56 1991 Johan Hempenius Hardegarijp Hurdegaryp 0 0 1 0 1