Heren hoofdklasse 1998

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1998 Pieter van Tuinen Hallum, Leeuwarden, Groningen Hallum, Leeuwarden, Groningen 13 9 3 4 60
2 1988 Gerben Okkinga Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum Arum, Groningen, Huizum, Witmarsum 10 10 9 8 59
3 1998 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 10 5 5 4 45
4 1998 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 9 7 4 0 45
5 1998 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 10 4 5 0 43
6 1998 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 8 5 4 7 38
7 1998 Thomas van der Meer Hardegarijp, Akkrum, Baard Hurdegaryp, Akkrum, Baard 6 7 5 0 37
8 1998 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 7 3 4 1 31
9 1998 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 6 5 3 2 31
10 1998 Simon Minnesma Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp 5 4 6 4 29
11 1998 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 6 3 4 0 28
12 1998 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 5 4 5 0 28
13 1998 Andre Kuipers Beetgumermolen, Beetgum Beetgumermolen, Beetgum 5 4 4 1 27
14 1998 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 3 5 8 1 27
15 1998 Durk van der Meer Amsterdam Amsterdam 4 3 6 1 24
16 1998 Henk Vlietstra Franeker Franeker 2 6 5 0 23
17 1998 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 5 1 3 0 20
18 1998 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 3 4 3 0 20
19 1998 Klaas Westra Wommels, Sneek Wommels, Sneek 2 5 3 1 19
20 1998 Arie den Breejen Harlingen,Franeker, Arum Harlingen, Franeker, Arum 2 4 4 0 18
21 1998 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 2 2 2 0 12
22 1998 Wim Henk Nicolay Britsum Britsum 0 2 6 0 10
23 1998 Jasper Boomsma Berlikum Berltsum 1 2 2 0 9
24 1998 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 0 2 4 0 8
25 1998 Tjepco Miedema Giekerk, Tietjerk Giekerk, Tietjerk 0 3 1 0 7
26 1998 Willem Faber Minnertsga Minnertsga 1 0 3 0 6
27 1998 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 0 1 4 0 6
28 1998 Johan Abma Gauw, Goenga Gauw, Goënga 0 2 1 0 5
29 1998 Henk Talsma Achlum Achlum 0 2 1 0 5
30 1998 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 0 1 3 0 5
31 1998 Robert Grovenstein Berlikum Berltsum 1 0 1 0 4
32 1998 Rutmer van der Meer Warga, St-Jacobiparochie Wergea, St.-Jacobiparochie 1 0 1 1 4
33 1998 Johan Meirink Hallum Hallum 0 1 2 0 4
34 1998 Johan Binnema Akkrum Akkrum 1 0 0 0 3
35 1998 Jan Dirk van Dijk Berlikum Berltsum 1 0 0 0 3
36 1998 Wiebe Visser Dronrijp Dronrijp 1 0 0 0 3
37 1998 Daniël Iseger Huizum, Goutum, Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 0 1 1 0 3
38 1998 Tjerk de Groot Wanswerd Wanswerd 0 1 1 0 3
39 1998 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 0 1 1 0 3
40 1998 Arnold Burger Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
41 1998 Rimar Goudberg Franeker, Heerenveen, Leeuwarden Franeker, Heerenveen, Leeuwarden 0 1 0 0 2
42 1998 Gert Jan Hiemstra Oosterend Easterein 0 1 0 0 2
43 1998 Leo Leeuwen St-Jacobiparochie, Franeker, Arum St.-Jacobiparochie, Franeker, Arum 0 1 0 0 2
44 1998 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 0 1 0 0 2
45 1998 Broer Jan Zaagemans Witmarsum Witmarsum 0 1 0 0 2
46 1998 Minne Groenveld Beetgum Beetgum 0 0 2 0 2
47 1998 Durk Pieter van der Schaaf Beetgumermolen Beetgumermolen 0 0 1 0 1
48 1998 Pieter Scharringa Welsrijp, Dronrijp Welsrijp, Dronrijp 0 0 1 0 1
49 1998 Hendrik Sweering Nijland, Folsgare Nijland, Folsgare 0 0 1 0 1