Heren hoofdklasse 1999

In dit overzicht worden kaatsbiografieën gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten in het Klassement Aller Tijden (KAT). Aan de kaatsbiografieën van CFK-kaatsers wordt gewerkt. Voor opmerkingen en of aanvullingen (o.a. foto’s en burgerlijke stand gegevens) kunt u een berichtje sturen via het contactformulier

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 1999 Sake G Porte Vrouwenparochie, Winsum (Gron) Vrouwenparochie, Winsum (Gron.) 12 8 3 0 55
2 1999 Auke van der Graaf Berlikum Berltsum 8 10 5 6 49
3 1999 Chris Wassenaar Minnertsga Minnertsga 7 6 9 4 42
4 1999 Simon Minnesma Menaldum,Leeuwarden, Dronrijp Menaldum, Leeuwarden, Dronrijp 12 0 4 5 40
5 1999 Klaas Anne Terpstra Menaldum, Engelum, Minnertsga Menaldum, Engelum, Minnertsga 9 2 8 2 39
6 1999 Johan Okkinga Makkum, Arum Makkum, Arum 7 8 2 0 39
7 1999 Dirk Jan van der Woud Goutum Goutum 5 8 8 1 39
8 1999 Pieter van Tuinen Hallum, Groningen, Leeuwarden Hallum, Groningen, Leeuwarden 6 6 7 2 37
9 1999 Johannes G Dijkstra Oudebildtzijl, Groningen, Huizum Oudebildtzijl, Groningen, Huizum 4 6 5 0 29
10 1999 Andre Kuipers Beetgum, Beetgumermolen Beetgum, Beetgumermolen 6 2 4 0 26
11 1999 Douwe Groenendijk Pingjum, Groningen, Heerenveen Pingjum, Groningen, Heerenveen 4 4 5 0 25
12 1999 Jan Willem van Beem Dronrijp Dronrijp 4 2 6 0 22
13 1999 Jochum Bouma Oosterlittens, Sneek Oosterlittens, Sneek 2 6 4 1 22
14 1999 Klaas Berkepas Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag Rauwerd, Oldeboorn, Hoornsterzwaag 2 5 5 2 21
15 1999 Klaas Westra Wommels, Sneek Wommels, Sneek 4 4 0 0 20
16 1999 Kor Zittema Hallum, Beetgum Hallum, Beetgum 2 4 5 1 19
17 1999 Sibbele Lootsma Scharnegoutum, Sneek Scharnegoutum, Sneek 3 1 7 0 18
18 1999 Thomas van der Meer Hardegarijp, Baard, Akkrum Hurdegaryp, Baard, Akkrum 4 1 3 0 17
19 1999 Durk van der Meer Amsterdam Amsterdam 2 3 4 0 16
20 1999 Tjitte Bonnema Tzummarum, Franeker Tzummarum, Franeker 3 1 2 0 13
21 1999 Jan de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 1 2 6 1 13
22 1999 Arie den Breejen Harlingen, Franeker, Arum Harlingen, Franeker, Arum 1 2 6 0 13
23 1999 Rimar Goudberg Franeker, Heerenveen, Leeuwarden Franeker, Heerenveen, Leeuwarden 3 1 1 0 12
24 1999 Rutmer van der Meer Warga, StJacobiparochie Wergea, St. Jacobiparochie 1 3 3 0 12
25 1999 Jasper Boomsma Berlikum Berltsum 2 2 1 0 11
26 1999 Tjepco Miedema Tietjerk, Giekerk Tietjerk, Giekerk 2 2 0 0 10
27 1999 Henk Vlietstra Franeker Franeker 0 4 1 0 9
28 1999 Richard van Wier Franeker, Minnertsga Franeker, Minnertsga 1 1 3 0 8
29 1999 Hendrik de Jong Leeuwarden, Berlikum, St-Jacobiparochie Leeuwarden, Berltsum, St.-Jacobiparochie 2 0 1 0 7
30 1999 Robert Roosjen Leeuwarden Leeuwarden 2 0 1 0 7
31 1999 Sjoerd Boonstra Itens Itens 1 2 0 0 7
32 1999 Daniël Iseger Huizum,Goutum,Leeuwarden Huizum, Goutum, Leeuwarden 1 1 2 1 7
33 1999 Pier Piersma Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens Witmarsum, Leeuwarden, Oosterlittens 1 1 2 0 7
34 1999 Karel Nijman Witmarsum, Leeuwarden Witmarsum, Leeuwarden 1 1 2 0 7
35 1999 Folkert van der Wei Witmarsum Witmarsum 1 1 2 0 7
36 1999 Gerard Hiemstra Marssum Marssum 2 0 0 0 6
37 1999 Robert Grovenstein Berlikum Berltsum 1 1 1 0 6
38 1999 Cornelis Terpstra Minnertsga, Groningen,Wirdum,Leeuwarden,Beetgumermolen Minnertsga, Groningen, Wirdum, Leeuwarden, Beetgumermolen 1 1 1 0 6
39 1999 Rene Tiesma Bolsward Bolsward 1 1 0 0 5
40 1999 Hendrik Sweering Nijland, Folsgare Nijland, Folsgare 1 1 0 0 5
41 1999 Jappie de Boer Nijland Nijland 1 1 0 0 5
42 1999 Thomas W Swart Ureterp Ureterp 1 1 0 0 5
43 1999 Reinoud Monsma Tzummarum Tzummarum 1 1 0 0 5
44 1999 Peter Zuidema Tzummarum Tzummarum 1 1 0 0 5
45 1999 Jacob Wassenaar Minnertsga, St-Annaparochie Minnertsga, St.-Annaparochie 1 1 0 0 5
46 1999 Eelco Kinsma Goutim Goutum 0 2 1 0 5
47 1999 Rutger van der Meer Rauwerd, Delfstrahuizen,Heerenveen Rauwerd, Delfstrahuizen, Heerenveen 0 2 1 0 5
48 1999 Rene Janse Groningen Groningen 1 0 1 1 4
49 1999 Wilco Bijlsma Menaldum Menaldum 1 0 1 0 4
50 1999 Tetman de Boer Menaldum Menaldum 1 0 1 0 4
51 1999 Andre Iedema Beetgumermolen, Menaldum Beetgumermolen, Menaldum 1 0 1 0 4
52 1999 Gerard Sinnema Minnertsga Minnertsga 1 0 1 0 4
53 1999 Pieter Scharringa Welsrijp, Dronrijp Welsrijp, Dronrijp 1 0 1 0 4
54 1999 Sjirk Geert de Groot Rauwerd Rauwerd 0 2 0 0 4
55 1999 Fokko Kooistra Rauwerd Rauwerd 0 2 0 0 4
56 1999 Gerben Okkinga Huizum, Arum, Witmarsum Huizum, Arum, Witmarsum 0 2 0 0 4
57 1999 Tunno Schurer Franeker, Arum Franeker, Arum 0 2 0 0 4
58 1999 Johan Abma Gauw, Goenga Gauw, Goënga 0 2 0 0 4
59 1999 Hotze Rusticus Lollum, Groningen, Marssum, Leeuwarden Lollum, Groningen, Marssum, Leeuwarden 1 0 0 0 3
60 1999 Jacob Lei Moddergat Moddergat 1 0 0 0 3
61 1999 Foppe Boonstra Sneek Sneek 1 0 0 0 3
62 1999 Catharinus Gerbrandy Sneek Sneek 1 0 0 0 3
63 1999 Sikke Meijer Hijum Hijum 1 0 0 0 3
64 1999 Klaas Sipma Ee Ee 1 0 0 0 3
65 1999 Wim Henk Nicolay Britsum Britsum 0 1 1 0 3
66 1999 Johan Meirink Hallum Hallum 0 1 1 0 3
67 1999 Kanter de Bildt Goutum Goutum 0 1 1 0 3
68 1999 Tjerk de Groot Wanswerd Wanswerd 0 1 1 0 3
69 1999 Henk Talsma Achlum Achlum 0 1 0 0 2
70 1999 Johan Binnema Akkrum Akkrum 0 1 0 0 2
71 1999 Kees Wedman Akkrum Akkrum 0 1 0 0 2
72 1999 Minne Groenveld Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
73 1999 Albert Nauta Beetgum Beetgum 0 1 0 0 2
74 1999 Hein Spindelaar Berlikum Berltsum 0 1 0 0 2
75 1999 Jan Hemrica Hardegarijp Hurdegaryp 0 1 0 0 2
76 1999 Hartger Pruiksma Goutum Goutum 0 1 0 0 2
77 1999 Jaap Bonnema Tzummarum Tzummarum 0 1 0 0 2
78 1999 Peter de Boer Herbaijum,Franeker, Leeuwarden Herbaijum, Franeker, Leeuwarden 0 1 0 0 2
79 1999 Gerard Sipma Ee Ee 0 1 0 0 2
80 1999 Tjalling Landstra Lekkum Lekkum 0 1 0 0 2
81 1999 Robert Rinia Makkum,Arum Makkum, Arum 0 0 2 0 2
82 1999 Willem Heeringa Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
83 1999 Marco Lautenbach Amsterdam Amsterdam 0 0 1 0 1
84 1999 Simon P Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
85 1999 Haye Zijlstra Oosterlittens Oosterlittens 0 0 1 0 1
86 1999 Jan J Jongsma Goutum Goutum 0 0 1 0 1
87 1999 Ale Mosselman Goutum Goutum 0 0 1 0 1
88 1999 Leo Faber Grou Grou 0 0 1 0 1
89 1999 Gerrit Groen Grou Grou 0 0 1 0 1
90 1999 Gerrit Cornelis Bijlsma Grou Grou 0 0 1 0 1
91 1999 Rinse Bleeker Tzummarum, Heerenveen Tzummarum, Heerenveen 0 0 1 0 1
92 1999 Andre Roosjen Leeuwarden Leeuwarden 0 0 1 0 1
93 1999 Johannes Wassenaar Minnertsga Minnertsga 0 0 1 0 1
94 1999 Richard Vonk St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
95 1999 Robert de Vries St-Annaparochie St.-Annaparochie 0 0 1 0 1
96 1999 Eddy de Boer StNicolaasga St.Nicolaasga 0 0 1 0 1
97 1999 Sjoerd Finnema Warga Wergea 0 0 1 0 1
98 1999 Dennis Baarda Warga Wergea 0 0 1 0 1
99 1999 Pieter Porte Wommels, Vrouwenparochie Wommels, Vrouwenparochie 0 0 1 0 1
100 1999 Pieter Sieperda Wommels Wommels 0 0 1 0 1
101 1999 Floris Hiemstra Wommels Wommels 0 0 1 0 1