Heren klassement aller tijden

In dit Klassement Aller Tijden (KAT) worden punten gepubliceerd van KNKB-kaatsers (Heren/Dames) met 10 of meer punten. Daarnaast is er een overzicht van het aantal behaalde 1e, 2e of 3e prijzen. Ook de koningschappen zijn toegevoegd.

positie naam plaats 1e 2e 3e koningschappen punten
1 Taeke Triemstra, St. Jacobiparochie 207 100 77 36 898
2 Piet J. Faber, Stiens/Vrouwenparochie/St. Anne 188 115 91 48 885
3 Hotze Schuil, Harlingen 185 109 103 82 876
4 Wijbren van Wieren, Marssum 140 134 100 42 788
5 Sake Saakstra, Deinum/Winsum/Grou/Wergea 170 92 78 64 772
6 Chris Wassenaar, Minnertsga 156 86 64 88 704
7 Tunno Schurer, Franeker/Arum 155 86 58 46 695
8 Gert Anne van der Bos, Holwerd/Mantgum 163 75 52 82 691
9 Taede Zijlstra, Witmarsum/Metslawier 145 77 83 40 672
10 Klaas van Wieren, Marssum/Menaldum/Berlikum 136 92 77 28 669
11 Johannes Brandsma, Sexbierum 159 57 68 58 659
12 Dirk Talsma, Weidum 122 90 93 24 639
13 Klaas Kuiken, St. Jacobiparochie/St. Annaparochie 145 64 65 35 628
14 Daniël Iseger, Leeuwarden/Goutum/Huizum 123 92 62 29 615
15 Sake G. Porte, Vrouwenparochie/Winsum (GR) 116 85 72 16 590
16 Sjouke Helfrich, Wijnaldum/Kimswerd/St. Jacobiparochie/Wergea 106 65 82 12 530
17 Sjouke de Boer, Exmorra 83 98 85 30 530
18 Rienk de Groot, Leeuwarden 85 86 89 29 516
19 Renze Pieter Hiemstra, St. Jacobiparochie 99 82 46 16 507
20 Johan Okkinga, Arum/Makkum 106 70 48 48 506
21 Jan Reitsma sr, Pingjum 121 54 26 18 497
22 Frans Helfrich, Harlingen/Leeuwarden 101 54 67 6 478
23 Flip Soolsma, St. Annaparochie/Beilen/Drachten/Burgum 88 67 80 26 478
24 Andre Kuipers, Beetgumermolen 100 58 59 7 475
25 Ids K. Jousma, Dokkum 115 41 46 6 473
26 Gerrit Okkinga, Oosterend/Berlikum/Arum 92 57 79 41 469
27 Gerrit de Jong, Sneek/IJsbrechtum 85 75 64 5 469
28 Johan D. Jansen, Harlingen 91 60 75 18 468
29 Jarich van der Veen, Akkerwoude/Driesum/Damwoude 91 60 73 25 466
30 Gerben Okkinga, Arum 88 69 63 49 465
31 Simon Minnesma, Leeuwarden/Dronrijp/Menaldum 76 80 63 30 451
32 Tjisse Steenstra, Beetgum 96 60 32 60 440
33 Johan C. van Seijst, Baard/Franeker/.Oudega (Sm) 83 60 64 29 433
34 Johan G. Halbesma, Harlingen 88 58 49 8 429
35 Hans Knol, Harlingen 66 73 76 9 420
36 Tamme Velstra, Baard 82 53 66 37 418
37 Klaas A. Terpstra, Engelum/Menaldum/Minnertsga 74 64 63 28 413
38 Auke van der Graaf, Berlikum 67 72 56 19 401
39 Marten Feenstra, Berlikum/Finkum/Vrouwenparochie 62 79 55 27 399
40 Coos Veltman, Dronrijp/Joure/Jortwert 76 50 69 27 397
41 Reinder Triemstra, St. Jacobiparochie 64 63 75 32 393
42 Dooitzen de Bildt, St. Jacobiparochie 76 50 63 6 391
43 Hotze Rusticus, Marssum/Leeuwarden 58 65 77 9 381
44 Hans Wassenaar, Tzummarum/Leeuwarden 71 66 35 25 380
45 Johannes Westra, Leeuwarden/Huizum/Britsum 62 64 65 6 379
46 Pieter Helfrich, Midlum/Harlingen 62 61 68 9 376
47 Thomas van der Meer, Hurdegaryp/Akkrum/Baard 60 65 66 16 376
48 Klaas Berkepas, Hoornsterzwaag 58 66 66 27 372
49 Pieter van Tuinen, Hallum/Groningen/Leeuwarden/Beetgumermolen 80 42 45 23 369
50 Rintje Kuiper, Makkum 70 46 66 29 368
51 Ids R. Roukema, Harlingen 63 58 62 11 367
52 Johannes G. van Dijk, Sexbierum/Huizum/Leeuwarden 60 60 65 15 365
53 Arp Hiemstra, Leeuwarden 61 55 71 13 364
54 Klaas de Jager, Harlingen 63 59 56 2 363
55 Albert Veldkamp, Huizum/Leeuwarden 60 57 65 14 359
56 Johan van der Meulen, Broeksterwâld/Damwoude/Beetgumermolen 70 53 42 22 358
57 Sijtze A. Kooistra, Witmarsum 72 46 41 6 349
58 Jacob Wassenaar, Minnertsga 70 51 35 0 347
59 Kor Zittema, Hallum/Beetgumermolen 62 56 49 2 347
60 Peter Rinia, Makkum 69 49 39 14 344
61 Marten van der Leest sr, Stiens 69 41 55 29 344
62 Jan Rodenhuis, Huins/St. Annaparochie/Leeuwarden 67 43 52 21 339
63 Hylke Bruinsma, Ried/Minnertsga 56 71 29 4 339
64 Dirk-Jan van der Woud, Goutum 52 54 71 2 335
65 Catrinus Werkhoven, Witmarsum 70 46 31 8 333
66 Rutmer van der Meer, Wergea/Huizum/St. Jacobiparochie 69 47 30 13 331
67 Wijtse Vlietstra, Franeker 53 51 69 7 330
68 Hendrik Kootstra, Minnertsga 64 48 42 20 330
69 Rinse Bleeker, Tzummarum/Heerenveen 56 47 64 7 326
70 Wijbren T. Kooistra, Bolsward/Dokkum 69 51 15 1 324
71 Anne Smidts, Franeker 62 45 48 12 324
72 Jan Kuperus, Marssum/Witmarsum 74 37 27 10 323
73 Sjirk de Wal, Dronrijp 81 34 5 1 316
74 Sikke Olivier, Harlingen 55 46 56 1 313
75 Folkert Hiddinga, Weidum 55 44 58 15 311
76 Ids Roukema (W), Wommels 42 57 71 9 311
77 Meindert van der Weerd, Arum/Bolsward 40 55 79 12 309
78 Meindert T. Kooistra Dokkum 60 51 18 0 300
79 Pieter Tienstra, St. Annaparochie.Winsum (Gr.) 61 34 46 23 297
80 Herman Sprik, Witmarsum/Leeuwarden 48 54 44 5 296
81 Erik Seerden, Franeker/Leeuwarden 51 49 44 18 295
82 Machiel Miedema, Franeker 52 41 56 9 294
83 Nanning Staalstra, Franeker 38 58 62 1 292
84 Roel Hoekstra, Ternaard 40 51 66 11 288
85 Gerben Koster, Dokkum 53 38 53 6 288
86 Jan U. Vlietstra, Franeker 43 53 49 6 284
87 Johannes Zijlstra, Kimswerd/Achlum/Creil 47 41 57 21 280
88 Theunis de Bruin, Leeuwarden 46 39 64 4 280
89 Douwe Groenendijk, Pingjum/Heerenveen 45 48 48 17 279
90 Gerrit van der Heide, Harlingen 38 54 54 4 276
91 Tjerk de Groot, Vrouwenparochie/Wanswerd 44 46 50 0 274
92 Pier Piersma, Witmarsum/Leeuwarden/Oosterlittens 33 67 40 2 273
93 Henk Vlietstra, Franeker 28 67 47 1 265
94 Jochum Bouma, Sneek/Oosterlittens 39 48 46 8 259
95 Jan Willem van Beem, Dronrijp 37 46 56 0 259
96 Johannes G. Dijkstra, OudeBildtzijl/Groningen/Huizum 41 43 49 8 258
97 Lambert Postma, Blessum/Hurdegaryp 35 46 60 14 257
98 Sikke Sikkema, Franeker 43 38 49 5 254
99 Tjeerd W. Kooistra, Dokkum/Leeuwarden 51 37 26 12 253
100 Klaas W. Kooistra, Dokkum 49 31 42 4 251
101 Jan Reitsma jr. Pingjum/Amsterdam 58 26 23 5 249
102 Sijtse Vijver Franeker 50 36 25 3 247
103 Hiele de Haan Holwerd 37 43 50 12 247
104 Johannes Stavinga Poppingawier 34 48 49 16 247
105 Leo Leeuwen St. Jacob/Franeker/Arum 27 56 54 2 247
106 Tjisse Wallendal St. Jacob/Franeker/Ried 35 42 53 9 242
107 Sape de Haan Berlikum 33 43 57 3 242
108 Rinze Werkhoven Franeker 37 37 54 2 239
109 Pieter de Haan Holwerd/Akkerwoude 36 41 48 2 238
110 Adrianus Paassen Huizum 41 34 45 6 236
111 Marten P. Bergsma Minnertsga 53 29 18 21 235
112 Henk Leeuwen St. Jacob 31 46 49 4 234
113 Klaas Wassenaar Wier/Baflo 29 45 56 10 233
114 Rein Zaagemans Witmarsum 46 32 30 2 232
115 Johannes van der Meij Menaldum 29 40 64 5 231
116 Cees Punter Wommels/Hilversum 29 46 50 8 229
117 Minne Hovenga Wommels/Burgwerd/Marssum 26 50 51 4 229
118 Dirk Fokkema Zweins/Winsum/Zweins 33 39 51 1 228
119 André Rienstra Sneek 37 36 44 3 227
120 Andries A. de Haan Berlikum 27 40 62 5 223
121 Jan van der Lei Berlikum 35 37 42 1 221
122 Klaas W. Boorsma Tzummarum/Zweins 50 32 6 1 220
123 Sipke Saakstra Zweins/Groningen/Dronrijp 28 47 41 4 219
124 Ruurdt Rutten Wijnaldum 24 52 42 8 218
125 Cees Langerak Franeker 38 28 43 6 213
126 Folkert van der Wei Witmarsum 30 44 35 2 213
127 Jan Dirk de Groot Holwerd/Buitenpost 30 47 27 8 211
128 Cornelis Terpstra Minnertsga/Leeuwarden 37 31 37 12 210
129 Gerrit Groen St. Annaparochie 18 45 66 0 210
130 Piet IJsbrandij Huizum/Sneek 28 34 56 3 208
131 Tjitte Bonnema Tzummarum/Franeker 27 42 41 1 206
132 Dreeuwis Smedinga Midlum/Harlingen 32 33 43 4 205
133 Dylan Drent Harlingen 39 30 28 1 205
134 Albert Rinia Makkum 34 30 41 8 203
135 Bert Rinia Makkum 29 33 49 7 202
136 Jaap Pander Leeuwarden 24 34 58 8 198
137 Jan van Dijk Harlingen 35 24 43 2 196
138 Anne Spijkstra St. Anna/Kollum 22 43 43 0 195
139 Martinus Santema Oosterlittens 40 22 30 3 194
140 Sjoerd Heeringa Tzummarum 32 29 39 6 193
141 André Tolsma Reduzum/Franeker/Dronrijp 27 28 55 6 192
142 Meindert Helfrich Kimswerd 39 25 24 4 191
143 Erwin Zijlstra Oosterlittens 31 36 24 8 189
144 Rinse Yetsenga Arum 28 24 56 2 188
145 Sip van der Zee Leeuwarden 27 31 44 1 187
146 Menno van Zwieten Peins/Heerenveen 25 44 22 12 185
147 Johannes Bosma Beetgum 27 34 34 6 183
148 Anne Groeneveld Beetgum 31 31 25 1 180
149 Anne Rinkema Oudebildtzijl 28 29 37 4 179
150 Sibbele Lootsma Sneek 18 41 42 4 178
151 Jouke Tolsma Arum 21 37 39 2 176
152 Minze de Vries Beetgum 29 37 13 7 174
153 Aebe Haima Weidum 26 30 35 4 173
154 Jan A. Reitsma Witmarsum 30 28 25 1 171
155 Anne van der Meulen Berlikum/Zeist 27 25 40 14 171
156 Bauke Triemstra St. Jacob 27 30 27 8 168
157 Joop Bierma St. Jacob/Minnertsga 21 35 29 6 162
158 Jan Sijtsma Ried/Leeuwarden 26 27 29 6 161
159 Alle Jan Anema Reduzum/Heerenveen 24 30 28 0 160
160 Robert van Wieren Marssum 18 31 41 1 157
161 Arie den Breejen Harlingen 19 34 31 2 156
162 Stephan Kleefstra Huizum/Dronrijp 25 23 34 9 155
163 Hampie Boogaard Harlingen/Heerenveen 29 20 27 5 154
164 Cees Kamminga Arum 20 24 43 4 151
165 Jacobus Jellema Peins/Franeker 22 23 34 1 146
166 Ynze Kuperus Wijnaldum 25 23 23 2 144
167 Jan Wallendal St. Jacob 26 21 23 2 143
168 Jan de Groot Weidum 31 12 25 5 142
169 Sietse van der Meer, Rinsumageest 19 27 31 0 142
170 Johannes Struiksma Wommels 24 22 25 1 141
171 Willem Hiemstra Sexbierum/St. Anne 19 20 41 5 138
172 Evert Heeg Oosterlittens 15 30 32 4 137
173 Hein Zijlstra Deinum/Dronrijp 14 29 36 5 136
174 Klaas Posthumus Leeuwarden 19 20 38 8 135
175 Dirk van der Zee Leeuwarden 21 24 23 0 134
176 Sjoerd Rijpstra Beetgum 17 26 30 2 133
177 Jan Vaas Dronrijp 19 24 27 1 132
178 Martijn Olijnsma Hijum/Grou 21 26 16 5 131
179 Jan van der Molen Franeker 20 24 23 1 131
180 Catrinus van Seijst Baard/Franeker/Menaldum 18 20 35 2 129
181 Willem Bosma Bolsward 18 22 30 3 128
182 Georg Jellema Weidum 20 20 26 11 126
183 Jan IJ. Heeg Oosterend 20 20 23 4 123
184 Pieter Hovinga Marssum 20 16 31 1 123
185 Gerrit Fokkens Winsum 16 25 25 1 123
186 Klaas Terpstra Beetgum 17 23 23 1 120
187 Gerrit Boomstra Sexbierum/Dronrijp 13 23 34 2 119
188 Johannes van der Ploeg Franeker 10 29 31 0 119
189 Jurjen Dijkstra Oenstjerk 13 28 23 3 118
190 Siebren G. Kooistra Harlingen/Grou 26 15 9 1 117
191 Rinse Brink Oosterlittens 19 20 19 2 116
192 Enno Kingma St. Jacob/Wier/Leeuwarden 15 24 23 6 116
193 Hesselius van der Heide Franeker 20 21 13 2 115
194 Jan A. Osinga St. Jacob/Leeuwarden/Bolsward 19 22 12 2 113
195 Sikke Bouwma Franeker 15 18 32 2 113
196 Gerrit Bouma Pietersbierum 20 22 9 0 113
197 André Roosenburg Franeker 19 21 13 0 112
198 Foppe de Vries, Kimswerd/St. Anna/Franeker/Tzummarum 15 19 27 5 110
199 Sjoerd Tjeerdema Witmarsum 12 23 28 1 110
200 Jacob P. DIjkstra Menaldum/Franeker/Haarlem 10 23 33 2 109
201 Catharinus Helfrich Kimswerd 20 18 12 0 108
202 Piet Schuil Franeker 20 12 22 2 106
203 Lammert Breuker Marssum 15 17 26 3 105
204 Feite de Jager Harlingen 16 19 19 0 105
205 Hendrik van Haitsma Franeker 16 18 21 0 105
206 Marten van der Hem Rauwerd 12 17 34 6 104
207 Jan de Vries St. Anna 9 28 21 2 104
208 Reinder Terpstra Beetgum 15 15 28 5 103
209 Jan Hesselius Sexbierum 17 15 21 0 102
210 Lou Seerden Franeker 11 20 29 3 102
211 Ulbe DIjkstra WInsum 10 19 34 1 102
212 Hijltje Plantinga Franeker 17 19 13 0 102
213 Kees van der Schoot Sexbierum 9 27 20 1 101
214 Jacobus Kuperus Marssum 16 16 21 1 101
215 Teake Laverman Menaldum 9 18 36 1 99
216 Daniël Scheepstra Leeuwarden 15 12 29 4 98
217 Herke Plantinga Franeker/St. Jacob/Wommels 12 17 23 0 93
218 Wop de Vries St. Jacob 19 11 13 1 92
219 Jan Faber Peins 10 16 30 2 92
220 Rinse Feitsma Wommels 15 15 16 0 91
221 Nanning Koopmans Leeuwarden 15 11 24 1 91
222 Pieter Scharringa Dronrijp 10 20 21 1 91
223 August van Lierde Harderwijk 22 9 5 4 89
224 Daam Bakker Beetgum 18 14 7 0 89
225 Karel Nijman Leeuwarden 7 22 24 0 89
226 Germ Hoitsma Berlikum 14 15 15 1 87
227 Jan W. Kooistra Dokkum 11 21 12 0 87
228 Piet de Groot Franeker 11 15 24 1 87
229 Hendrik Lemstra Witmarsum 19 6 17 0 86
230 Jan Ferwerda Bolsward 12 16 18 0 86
231 Jan Meijer Ried/Irnsum 9 14 31 4 86
232 Bauke Wiersma Berlikum 14 13 17 5 85
233 Sikke de Vries Harlingen 14 12 19 2 85
234 Wietse Punter Weidum/Ried 10 18 19 0 85
235 Jan de Vries Sneek 11 18 15 0 84
236 Dirk van der Meer Raerd/Amsterdam/Grou 10 15 23 1 83
237 Emile Hoyois Harderwijk 22 6 3 0 81
238 Lodewijk Leicht Franeker 14 12 14 0 80
239 Uilke Geerts Kooistra Harlingen/Dokkum 10 21 7 1 79
240 Eeltje Groeneveld Beetgum 13 17 6 0 79
241 Rintsje Osinga Wijnaldum 9 16 20 0 79
242 Meindert G. Kooistra Harlingen 15 13 7 1 78
243 Reitse Mienstra Heerenveen 13 12 15 7 78
244 Johannes D. Bierma St. Jacob 13 15 9 1 78
245 Dirk IJ. de Boer Wijnaldum 18 10 3 0 77
246 Frans van Vliet Witmarsum 11 8 28 1 77
247 Riemer Reinalda Winsum 10 16 15 2 77
248 Sipke Boschma Franeker 8 15 23 1 77
249 Beert Wassenaar St. Jacob 12 11 18 0 76
250 Robert Rinia Makkum/Arum 9 14 21 1 76
251 Dirk van der Heide Harlingen 9 14 21 0 76
252 Huite Zijlstra Witmarsum 7 18 19 0 76
253 Eelke Idsardi Vrouwenparochie 9 17 14 0 75
254 Hendrik Tolsma Goutum/Leeuwarden 9 16 16 2 75
255 Klaas Westra Wommels/Sneek 9 15 18 2 75
256 IJnse Bouma Marssum 9 13 22 1 75
257 Johan Abma Gauw/Goëngea 5 16 28 1 75
258 Geert Wijma Makkum 9 14 20 0 75
259 Germ Wassenaar Beetgum 12 14 10 0 74
260 Sijberen Vellinga Franeker 11 12 16 0 73
261 Bert Smedinga Dronten/Franeker 6 17 21 0 73
262 Dirk Sijbesma Schalsum 13 15 3 0 72
263 Klaas Cuperus Franeker 8 15 18 0 72
264 Johannes van Sinderen sr. Ternaard 6 11 32 3 72
265 Arjen L. de Vries Berlikum 16 9 5 0 71
266 Albert Degastieau België 15 10 5 1 70
267 Klaas Falkena Bolsward 10 9 22 2 70
268 Sake Zijlstra Beetgum 9 10 22 0 69
269 Jan Galema Harlingen 8 13 19 2 69
270 Teake de Jong Pingjum 13 11 7 0 68
271 Lammert Heeringa Holwerd/Rotterdam 12 10 12 1 68
272 Sijbolt Tigchelaar Dronrijp 11 11 13 1 68
273 Albert Terpstra Oosterend/Harlingen/Franeker 12 9 14 0 68
274 Dirk de Jong Wier 8 12 20 0 68
275 Sjoerd de Jong St. Anna 6 16 17 1 67
276 Sjoerd D. Janzen Tzummarum/Berlikum 8 16 11 1 67
277 Jan Venema Achlum 8 10 22 1 66
278 Jan van der Steegh Bozum 15 9 3 1 66
279 Koop Jansen St. Anna 12 8 14 2 66
280 Sjoerd R. Heslinga Beetgum 10 14 8 0 66
281 Oepie Larooi Marssum 8 12 18 2 66
282 Pieter-Jan Plat St. Anna/Leeuwarden 8 14 14 0 66
283 Lammert S. Hilarides Pingjum 14 10 3 3 65
284 Reinder G. Anema Schingen 8 14 13 1 65
285 George Herphelin Harderwijk 16 4 8 1 64
286 Elias Zijlstra Witmarsum/Amsterdam 7 12 18 2 63
287 Thomas van Zuiden Tjerkwerd 5 13 22 2 63
288 Sjaak Rinia Makkum 6 17 11 0 63
289 Klaas Herrema St. Jacob/Poppenwier/Joure 7 14 14 2 63
290 Anne Braam Sexbierum/Amsterdam 8 10 19 1 63
291 Dirk Boomstra Franeker/Heerenveen/Leeuwarden 7 16 10 1 63
292 Hendrik van der Feer Oosterlittens 8 13 13 0 63
293 Hendricus Hiemstra Pingjum 11 12 6 1 63
294 Rein van de Witte Pingjum 13 11 2 0 63
295 André Blümers Wijtgaard 4 15 20 0 62
296 Gerrit Terpstra Marssum 13 5 13 1 62
297 Jan E. Bonnema Arum 15 7 3 0 62
298 Reinder D, de Jong Wijnaldum 3 17 18 0 61
299 Gerrit Zaagemans Witmarsum 7 9 22 0 61
300 Klaas Okkinga Wijnaldum/Kimswerd 8 11 15 0 61
301 Anne L. Oosterbaan Kimswerd 10 9 13 0 61
302 Hendrik van der Vliet Marssum 11 7 14 0 61
303 Klaas Vonk Beetgum 13 9 4 0 61
304 Pier de Groot Franeker 5 13 19 1 60
305 Jelte Pieter Dijkstra Oosterend/Heerenveen 6 15 12 1 60
306 Heero Bultje Harlingen 7 10 19 0 60
307 Jan Schouten Huizum 4 12 23 1 59
308 Jelle Kooistra Dongjum 5 12 20 0 59
309 Geert Kracht Harlingen 11 3 20 0 59
310 Allard Hoekstra Franeker 5 12 20 1 59
311 Simon Bollema Franeker 10 11 6 0 58
312 Pieter B. Yetsenga Arum 13 7 5 3 58
313 Eeltje A. Kooistra Witmarsum 14 6 4 0 58
314 Abe Kooistra Pingjum/Huizum/St. Anna 8 10 13 3 57
315 Valentijn Bruinsma Franeker 11 6 12 0 57
316 Patrick Scheepstra Franeker 7 13 10 3 57
317 Foppe Visser Ried 5 15 11 1 56
318 Gerrit Dijkstra Huizum/Oudebildtzijl 7 10 15 0 56
319 Sake Faber Berlikum 8 8 16 1 56
320 Peter van Zuiden Tjerkwerd 4 14 16 0 56
321 Dirk van der Leest Stiens/Dronrijp 3 14 18 0 55
322 Jan Tamminga Heerenveen 6 12 13 1 55
323 Foeke Buwalda Arum 12 7 5 0 55
324 Jan O. van der Schel Arum 10 8 8 1 54
325 Folkert Struiksma Easterlittens 10 10 3 0 53
326 Henk Seerden Franeker 5 9 20 0 53
327 Renze Schipper St. Jacob 12 6 4 0 52
328 Gabe Jan van Popta, Lollum 8 9 10 0 52
329 Jacob Mulder Sexbierum 5 7 22 0 51
330 Siebe van Loon Beetgum 5 11 14 0 51
331 Johannes Anema Schingen 12 6 3 4 51
332 Anne Andringa St. Anna 12 6 3 0 51
333 Hendrik Tippersma Wommels 4 12 14 0 50
334 Jos van Wieren Marssum 6 8 16 0 50
335 Cor Hoekstra Franeker 6 9 14 0 50
336 Auke de Jong Harlingen 6 12 8 0 50
337 Sjoerd D. Dijkstra Tzummarum 7 9 11 0 50
338 Klaas Post Kimswerd 9 10 3 0 50
339 Pieter DIjkstra Sexbierum 10 8 4 0 50
340 Jacobus Ozinga Wijnaldum 6 9 13 1 49
341 Johannes Andela Winsum 6 8 15 0 49
342 Frits Massolt Bolsward 10 7 5 0 49
343 Pieter Jan Leijenaar, Exmorra 7 8 12 1 49
344 Any van Straten Kimswerd/Menaldum 2 15 12 0 48
345 Wijbren M. Kooistra Dokkum 7 11 5 0 48
346 Jan Dirks Hiddinga Wijnaldum 10 7 4 0 48
347 Piet de Jong Wommels 8 7 10 1 48
348 Erik Haitsma Wommels 3 13 12 0 47
349 Jouke Bosje Baaium Leeuwarden 5 11 10 0 47
350 Reinoud Monsma Tzummarum 6 10 9 1 47
351 Wijbe Visser Dronrijp 6 10 9 0 47
352 Cornelis (Corry) de Waij Bolsward 7 9 8 0 47
353 Michel van der Veen Franeker 6 8 12 0 46
354 Tjalling Strikwerda Franeker 1 16 11 0 46
355 Jelle Hoekstra Sexbierum 6 9 10 1 46
356 Jacob Klaas Haitsma Wommels/Easterein 6 8 12 0 46
357 Eelco van den Akker Drachten 1 13 16 0 45
358 Jan Faber Oudebildtzijl 5 8 14 1 45
359 Piet de Boer Peins/Herbayum 3 10 15 0 44
360 Ele van der Meij Berlikum 5 5 18 1 43
361 Tjebbe de Jong Tzummarum 6 6 13 1 43
362 Auke Bergsma Wier 7 7 8 0 43
363 Pieter van Althuis Peins 7 7 8 2 43
364 Auke Sybrandy Berlikum/Tzummarum 7 9 4 0 43
365 Pier Koopmans Weidum 4 8 14 0 42
366 Fré Haanstra Bolsward 4 9 12 0 42
367 Klaas Hibma Peins/Makkum 4 9 12 0 42
368 Cees Wiersma Dokkum 6 5 13 0 41
369 Anne Broersma Oosterlittens/Joure/Baard 5 8 10 0 41
370 Otto Postma Makkum/Tzummarum 6 6 11 2 41
371 Pieter Tuinman Baard/Tzummarum 6 8 7 0 41
372 Nanne Sjoerds de Boer Pingjum 7 10 0 0 41
373 Sijmon Wijnands Dronrijp 3 10 11 0 40
374 Sijbren Kooistra Sneek 4 9 10 0 40
375 Oebele Anema Weidum 4 9 10 0 40
376 Hemke Elzinga Holwerd 9 2 9 0 40
377 Johannes F. Wierdsma Dronrijp 9 4 5 0 40
378 Albertus Brouwer Achlum 6 6 9 0 39
379 Johannes Hibma Witmarsum/Makkum 6 8 5 0 39
380 Ype Aukema Franeker 8 5 5 1 39
381 Dirk de Vries Sexbierum 3 9 11 1 38
382 Piet Hoekstra Sexbierum/Pietersbierum 3 11 7 0 38
383 Tjepco Miedema Gytsjerk/Tytsjerk 4 10 6 0 38
384 Tetman de Boer Menaldum 6 6 8 0 38
385 Frans F. Felkers Winsum 10 4 0 0 38
386 Klaas Pekel Ried 6 5 9 0 37
387 Hermanus de Vries Beetgum 6 7 5 0 37
388 Jappie Visser Stiens 0 10 17 0 37
389 Piet Smedinga Dronten/Franeker 3 7 14 0 37
390 Haye Jan Nicolay Britsum 4 4 17 0 37
391 Auke Elgersma Zürich/Warga 4 6 12 0 36
392 Cornelis B. van der Weg Firdgum/Herbaijum 4 10 4 1 36
393 Rinse Leistra Sexbierum 1 9 14 0 35
394 Chris van der Woude Franeker 3 8 10 1 35
395 Douwe Westerlaan Leeuwarden 4 6 11 0 35
396 Bote van Noord St. Jacob 4 8 7 0 35
397 Ulbe Posthuma Harlingen 4 8 7 0 35
398 Yde Haarsma Jorwerd 6 4 9 3 35
399 Evert Pieter Tolsma Winsum 1 9 14 0 35
400 Jelle Venema Rauwerd 3 4 17 0 34
401 Melle Zijlstra Beetgum 4 5 12 0 34
402 Aart Kramer Beetgum 4 7 8 0 34
403 Arjen L.Pascal Harlingen 4 8 6 1 34
404 Christiaan de Rijke Tzummarum 5 5 9 1 34
405 Douwe Jongsma Dokkum 5 6 7 0 34
406 Rients D. Yntema Pingjum 10 2 0 0 34
407 Laas Pieter van Straaten Feinsum 3 8 8 0 33
408 Oene Hiemstra Leeuwarden 2 9 9 0 33
409 Hendrik Jan van der Velde, Makkum 4 6 9 0 33
410 Johannes Boersma Winsum 3 10 3 0 32
411 Doeke Smeding Dronrijp 4 4 12 1 32
412 Jan Willem Koopal Engelum 2 8 10 0 32
413 Yde Klaas Dijkstra Makkum 4 5 10 1 32
414 Auke Miedema Berlikum/Franeker/Zweins 8 4 0 1 32
415 Jelle van Sinderen Ternaard 5 7 2 0 31
416 Marten Bijlsma Bolsward 2 9 7 0 31
417 Gerrit Langerak Sneek 3 8 6 1 31
418 Piet Kamminga Menaldum/Metslawier 4 3 13 0 31
419 Hidde Sijpersma Berlikum 5 4 8 0 31
420 Theunis Kloosterman Metslawier 6 6 1 0 31
421 Jacob Klazes Wassenaar St. Jacob 5 7 2 0 31
422 Tjerk D. Hiemstra Pingjum 5 7 1 0 30
423 Dirk Yde Sjaarda Easterein 0 9 12 0 30
424 Jan Monsma Lekkum/Leeuwarden/Arum/Franeker/St. Anna 2 6 12 1 30
425 Jouke van der Duim Warga/Leeuwarden 2 7 10 0 30
426 Yde de Jong Arum 2 7 10 0 30
427 Haye Yde Hiemstra Menaldum 2 8 8 0 30
428 Gerrit de Vries Tzummarum 3 5 11 1 30
429 Peter de Boer Franeker/Leeuwarden 3 6 9 1 30
430 Thom Dijkstra Huizum/Berlikum/Wier 4 5 8 0 30
431 Cornelis Tijssen Dronrijp 4 5 8 0 30
432 Sietse de Groot Weidum 5 3 9 0 30
433 Siep Douma Dronrijp 6 5 2 0 30
434 Geert Schiphof Berlikum 6 4 4 0 30
435 Thom Ringia Dronrijp/Zeist 3 5 10 1 29
436 Klaas Leeuwen St. Jacob 3 9 2 0 29
437 Bauke Hallema Reduzum 2 8 7 0 29
438 Goos Nijman Poppingawier/Kimswerd/Mantgum 4 5 7 0 29
439 Pieter Bakker Ferwert/Leeuwarden 2 5 12 0 28
440 Louis Neuray Gaasterland 3 7 5 1 28
441 Bennie van Dijk Harlingen 3 4 11 0 28
442 Gerard van der Meer St. Anna 3 5 9 2 28
443 Ieme de Haan W. Dongeradeel/Almelo 3 7 5 0 28
444 Tjipke de Jong Minnertsga/Wier 4 4 8 0 28
445 Klaas Faber Rauwerd/Franeker/Sneek 4 7 2 0 28
446 Jacob G. Zaagemans Witmarsum 5 3 7 0 28
447 Hylke Rollingswier Achlum 5 4 5 0 28
448 Wilko Kolthof St. Jacob/Buitenpost 1 8 8 0 27
449 Gert Jan Meekma Witmarsum 2 7 7 0 27
450 Klaas Koldijk Jorwerd/Huins 3 5 8 0 27
451 Piet de Groot Arum 3 6 6 1 27
452 Tjeerd van der Kooi Leeuwarden 5 2 8 0 27
453 Jan Abels Kooistra Witmarsum 5 5 2 0 27
454 Sjoerd Tolsma Dronrijp 6 3 3 0 27
455 Freerk J. van der Schaaf Witmarsum 6 4 1 0 27
456 Paul Dijkstra, Beetgumermolen 4 5 5 0 27
457 Joris Soolsma Franeker/Leeuwarden 0 9 8 0 26
458 Wilhelm Reitsma Witmarsum 3 4 9 1 26
459 Hendrik van der Velde Bolsward 3 5 7 0 26
460 Steven Hoekstra Wommels/Baard/Utrecht 3 6 5 0 26
461 Hendrik E. Zijlstra Makkum/Witmarsum 4 3 8 0 26
462 Sietse Travaille Ried 4 4 6 0 26
463 Douwe van der Berg Witmarsum/Kimswerd 5 2 7 0 26
464 Marten Banning Pingjum/Zürich (Zwitserland) 5 5 1 0 26
465 Sjouke Sijbes Anema Berlikum 6 4 0 0 26
466 Jan Schurer, Arum/Franeker/Easterein 4 3 8 0 26
467 Gerrit Tempel St. Jacob/Franeker 2 5 9 0 25
468 Dirk Kuipers Makkum 3 3 10 0 25
469 Douwe van der Molen Baard/Leeuwarden 3 4 8 0 25
470 Marten van der Leest jr. Dronrijp 3 5 6 0 25
471 Jan Bangma Arum 7 2 0 0 25
472 Gerrit Flisijn Gauw 1 6 9 0 24
473 Hille Ypma Arum 2 5 8 0 24
474 Anske de Boer Franeker 2 5 8 0 24
475 Sybe Sevenster Leeuwarden 2 5 8 0 24
476 Anne Bootsma Bolsward 2 6 6 0 24
477 Dirk Ganzinga St. Jacob 2 6 6 0 24
478 John Peter Boersma Beetgum/Vrouwenparochie 2 8 2 0 24
479 Eddy Veltman Franeker 3 4 7 0 24
480 Gerrit Rijpstra Beetgum 3 4 7 0 24
481 Jan Boelens Oosterlittens 3 5 5 0 24
482 Tjeerd Geerts Kooistra, Harlingen 5 4 1 0 24
483 Hein Doedes Postma 6 2 2 0 24
484 Jan Drayer Tzummarum 4 3 5 0 23
485 Tjitse Westra Beetgum 4 3 5 0 23
486 Sytze Buwalda Witmarsum 5 3 2 0 23
487 Jelle Attema, Idzegahuisen 4 3 5 2 23
488 Roel Boorsma Wommels/Mantgum 1 7 6 0 23
489 Rene Anema Balk 2 3 11 0 23
490 Gerrit Meijerhof Leeuwarden 2 3 11 0 23
491 Sietse van der Ploeg Midlum 2 4 9 2 23
492 Gerrit Steensma Witmarsum/Pingjum 3 5 4 0 23
493 Hendrik Bouwhuis, Bolsward 2 4 8 0 22
494 Jane v.d. Vliet, Wommels/Oosterend 1 8 3 0 22
495 Rutger van der Meer Raerd/Delfstrahuizen/Heerenveen 0 7 8 0 22
496 Wim Henk Nicolai Britsum 0 7 8 0 22
497 Klaas Zwart Berlikum 3 4 5 1 22
498 Jasper Boomsma Berlikum 3 5 3 0 22
499 Jurre Yntema Witmarsum/Pingjum 5 2 3 0 22
500 Jacob Jillings Sneek 5 2 3 0 22
501 Kevin Jordi Hiemstra Stiens 4 3 4 0 22
502 Johannes van der Plaats, Harlingen 3 3 6 0 21
503 Vital Paternostre Harderwijk 1 5 8 0 21
504 Klaas Postma Stiens 1 4 10 0 21
505 Pieter Yntes Faber Arum 3 3 6 0 21
506 Siebe Bos Harlingen 3 4 4 0 21
507 Melle Veenstra Huizum/Hilversum 4 0 9 1 21
508 Bote Bruinsma Marssum/Beetgum/St. Anna 4 4 1 0 21
509 Otto Brunia Exmorra 2 5 5 0 21
510 Sybren Sikkes Westra Arum 3 5 2 0 21
511 Siebe Stelpstra, Huizum 2 5 5 0 21
512 Willem Kuipers, Arum/Achlum/Midlum/Wommels 1 4 10 0 21
513 Remmelt Bouma, Wirdum 2 3 9 1 21
514 Willem Heeringa, Tzummarum/Leeuwarden 3 4 4 0 21
515 Jan Althof, Franeker 2 4 6 0 20
516 Douwe Miedema, Berlikum 2 4 6 0 20
517 Anno Miedema, Franeker/Stiens 2 3 8 0 20
518 Gerard E. Feringa, Holwerd 1 5 7 0 20
519 Anne van der Ploeg, Ried 1 4 9 0 20
520 Bauke van der Graaf, Berlikum 1 4 9 0 20
521 Ane Jan Anema, Reduzum 1 3 11 0 20
522 Jeroen Oosterhof, Zuidwolde/Groningen 2 4 6 0 20
523 Willem Jepma, Engelum 5 1 3 0 20
524 Willem Ronner, Dokkum 4 3 2 0 20
525 Rense Brouwer, Dokkum 3 3 5 0 20
526 Sjoerd Fennema, Sexbierum 3 3 5 0 20
527 Rimar Goudberg, Franeker 3 4 3 0 20
528 Wietse Leistra, Wijnaldum 3 4 3 0 20
529 Klaas Sijtsma, Franeker 2 4 6 0 20
530 Wilco Rinia, Makkum 1 5 7 0 20
531 Marten Koopal, Leeuwarden/Huizum 0 5 10 0 20
532 Johannes van der Veen, Pietersbierum 1 4 9 0 20
533 Jorn Lars van Beem Dronrijp 4 1 6 1 20
534 Abe Baanstra, Franeker 4 2 3 0 19
535 Jan S. Zeinstra, Peins/Achlum 3 4 2 0 19
536 Cornelis W. Westra, St. Jacobiparochie 2 4 5 0 19
537 Geert de Vries, Dokkum 2 2 9 0 19
538 Evert van der Schoot, Franeker 1 5 6 0 19
539 Jacob W. Hiemstra, St. Jacobiparochie 3 4 2 0 19
540 Johan Meirink, Hallum 1 5 6 0 19
541 Sybren Bonnema, Witmarsum 4 3 1 0 19
542 Klaas Wijnia, Wommels 4 3 1 0 19
543 Klaas Zijlstra, Wier 3 3 4 0 19
544 Johnny Nota, Harlingen 3 3 4 0 19
545 Sipke Helfrich, Harlingen 3 2 6 0 19
546 Pieter Sieperda, Wommels 2 4 5 0 19
547 Minne van der Zee, Wommels 1 5 6 0 19
548 Ynze Pieters de Boer, Wijnaldum/Pietersbierum 0 9 1 0 19
549 Patrick van Dellen Berlikum 1 7 2 0 19
550 Auke Hoefstra, Ried 6 0 0 0 18
551 Douwe Struiksma, Wommels 4 2 2 0 18
552 Johannes de Groot, Tzum 3 2 5 0 18
553 Auke Pollema, Wijnaldum/Kimswerd 2 5 2 0 18
554 Hednrik Sweering, Folsgare 2 5 2 0 18
555 Hijltje Bosma, Makkum 3 3 3 0 18
556 Jan Hoekstra, St. Annaparochie/Sneek 3 3 3 0 18
557 Johannes Werkhoven, Witmarsum 3 1 7 0 18
558 Lyckle Boersma, Arum 2 5 2 0 18
559 Johan Sjoers, Franeker 0 5 8 0 18
560 Rick Minnesma Dronrijp 3 2 5 0 18
561 Jan S. Hamersma, Tzummarum 4 2 1 0 17
562 Hans Schaafsma, Arum 1 6 2 0 17
563 Sjors Hempenius, Leeuwarden/Huizum 3 3 2 0 17
564 Marten Kingma, Menaldum/Leeuwarden/Dronrijp 2 3 5 0 17
565 Jacob Groeneveld, Beetgum 4 2 0 0 16
566 Douwe Wijbenga, Witmarsum 4 1 2 0 16
567 Evert Boorsma, Tzummarum 2 5 0 0 16
568 Hylke Post, Kimswerd 2 5 0 0 16
569 Anne Zwaagstra, Cornwerd/Leeuwarden 2 2 6 0 16
570 Auke Boomsma, Morra 0 4 8 0 16
571 Hendrik de Jong, Leeuwarden/St. Jacob 3 2 3 0 16
572 Pieter U. Rijpma, Pingjum/Midlum 4 2 0 0 16
573 Martinus van der Meer, Witmarsum/Harlingen 4 2 0 0 16
574 Klaas Boersma, Dokkum 4 1 2 0 16
575 Johannes Wassenaar, Minnertsga 4 1 2 0 16
576 Meinte Brunia, Bolsward/Exmorra 1 4 5 0 16
577 Sipke Vis, Minnertsga/St. Anna/Dronrijp 1 3 7 0 16
578 Johan van der Molen, Wijnaldum/Sneek/Witmarsum 1 3 7 0 16
579 Jan Westerlaan, Leeuwarden 1 2 9 1 16
580 Hessel Postma WInsum 2 2 6 0 16
581 Gerben de Boer, Franeker 4 1 1 0 15
582 Anne Minnema, Murmerwoude/Huizum 2 3 3 0 15
583 Jan Tanja, Ried/Oostrum/Ee 2 3 3 0 15
584 Jan de Haan, Bolsward 2 2 5 0 15
585 Bauke van Loon, Beetgum 2 1 7 0 15
586 Jan G. Landstra, Wier 1 5 2 0 15
587 Albert Koster, Harlingen 1 2 8 1 15
588 Gerrit Halbesma, Harlingen/Menaldum 1 1 10 0 15
589 Arnold Zijlstra, Tzummarum 1 4 4 1 15
590 Anne van Koningsveld, Franeker 0 5 5 0 15
591 Willem Boorsma, Tzummarum 3 3 0 0 15
592 Sytze Eeltje Kooistra, Arum 2 4 1 0 15
593 Pieter B. Rijpma, Midolum/Pingjum 5 0 0 0 15
594 Pieter Scheffer, Sexbierum 2 3 3 0 15
595 Rein Ferwerda, St. Annaparochie/Drachten 2 3 3 0 15
596 Pieter Porte, Vrouwenparochie/Wommels 1 4 4 0 15
597 Pieter van der Schoot, Sexbierum 1 4 4 0 15
598 Jelte Visser, Firdgum 2 2 4 0 14
599 Jan P. Hiddinga, Wijnaldum/Menaldum 4 1 0 0 14
600 Jan de Windt, Harlingen 1 4 3 0 14
601 Eeltje Banning, Arum/Zurich 1 4 3 0 14
602 Henk Talsma, Achlum 1 4 3 0 14
603 Anne Tigchelaar, Harlingen 1 3 5 0 14
604 Theo van Dijk, Leeuwarden 1 3 5 0 14
605 Pieter Zwart, Warga 1 2 7 0 14
606 Willem Rienks, Wageningen 1 1 9 0 14
607 Johan Werkhoven, Beers 2 3 2 0 14
608 Rikus Kramer,m Franeker/Winsum 2 3 2 0 14
609 Rogchus Velinga, Franeker 2 2 4 0 14
610 Pieter Zijlstra, Beetgum 2 1 6 0 14
611 Tamme van der Berg, Hallum 2 1 6 0 14
612 Wiebe Steensma, Pingjum 1 5 1 0 14
613 Leendert Ringma, Sneek 1 5 1 0 14
614 Taeke Post, Kimswerd/Harlingen 1 4 3 0 14
615 Site Ferwerda, Stiens 1 4 3 0 14
616 Oepke Vellinga, Franeker 1 3 5 0 14
617 Petrus Johannes Wiebrens Knoll, Midlum/Sexbierum 0 6 2 0 14
618 Anne Beerts Wassenaar, St. Jacob 2 3 1 0 13
619 Dirk Tilstra, Zurich 2 3 1 0 13
620 Jappy Tuinhout, Harlingen 2 3 1 0 13
621 Jetze Kuipers, Kimswerd 2 2 3 0 13
622 Bouke Scheffer, Witmarsum/Metslawier 2 2 3 0 13
623 Corrie Binsma, Huizum 2 1 5 0 13
624 Hubert Westerhuis, Easterlittens 1 5 0 0 13
625 Corrie van der Meulen, Harlingen 1 3 4 0 13
626 Gerben Landstra, St. AnnaParochie/Wier 1 3 4 0 13
627 Feiko Broersma, Easterlittens/Huizum/Leeuwarden 1 3 4 0 13
628 André Iedema,Beetgumermolen/Menaldum 1 0 10 0 13
629 Douwe Kwast, Harlingen 0 5 3 0 13
630 Jelle Stellingwerf, Oosterlittens 0 5 3 0 13
631 Hendrik Park, Dronrijp/Arum 0 3 7 0 13
632 Ieme de Haan jr,, Pingjum/Groningen/Makkum 1 2 6 0 13
633 Robert Grovenstein Berlikum/Winsum 2 2 3 0 13
634 Pieter Fennema, Wijnaldum 3 2 0 0 13
635 Sybren Taekema, Easterlittens 3 1 2 0 13
636 Oepke Elgersma, Zurich 2 2 3 0 13
637 Sybren Kamstra, Dronrijp 2 0 7 0 13
638 Tjerk Zijlstra, Pietersbierum 1 2 6 0 13
639 Sieger Kuipers, Leeuwarden/Harlingen 1 2 6 0 13
640 Ritske van der Meer, Leeuwarden 0 2 9 0 13
641 Luitzen Idsardi, Zweins 1 3 4 0 13
642 Durk Lemstra, Makkum 3 0 3 0 12
643 Jan Klazes Boorsma, Tzummarum 2 3 0 0 12
644 Anne Yntema, Witmarsum 2 2 2 0 12
645 Jelle Meester, Sneek 1 4 1 0 12
646 Evert Colmer, Holwerd 1 4 1 0 12
647 Bart Noordenbos, Beetgum 1 2 5 0 12
648 Jan Sijtsinga, Stiens 0 2 8 0 12
649 Henk Hellinga, Bolsward/Makkum 1 2 5 0 12
650 Valentijn Vellinga, Franeker 4 0 0 0 12
651 Willem Faber, Minnertsga 3 0 3 0 12
652 Sijbren Abeles Kooistra, Witmarsum 2 2 2 0 12
653 Ype Smit, Dronrijp 2 1 4 0 12
654 Klaas Dijkstra, Giekerk/Veenwouden 2 1 4 1 12
655 Sven Kuipers, Midlum 2 1 4 0 12
656 Wiebe Dijkma, Murmerwoude 1 4 1 0 12
657 Paulus Aukema, Makkum 1 3 3 0 12
658 Thijs Bartsma, Bolsward 0 4 4 0 12
659 Tjibbe Hansma, Mûnein 0 4 4 0 12
660 Piet Santema, Oosterlittens/Stiens 0 3 6 0 12
661 Klaas van der Heide, Bolsward 0 2 8 0 12
662 Sietze Tjeerds Kooistra, Dokkum 2 3 0 0 12
663 Hein Hilarides, Witmarsum 3 1 0 0 11
664 Jaap Wapstra, Grou 3 0 2 0 11
665 Geert Faber, Stiens 3 0 2 0 11
666 Jan Wieling, Wier 2 2 1 0 11
667 Jan Uildriks, Sexbierum/Ried 1 3 2 0 11
668 Jacobus Hoitsma, Berlikum 1 3 2 0 11
669 Dirk Helfrich, Kimswerd/Harlingen 1 1 6 0 11
670 Arnold Terpstra, Franeker/Leeuwarden 0 4 3 0 11
671 Henk Volbeda, Leeuwarden 2 2 1 0 11
672 Herman Zijlstra, Akkerwoude 3 1 0 0 11
673 Hilbrand Visser, Schettens/Leeuwarden 2 1 3 0 11
674 Rients P. Koopmans, Wijnaldum 3 1 0 0 11
675 Robert Roosjen, Leeuwarden 3 0 2 0 11
676 Steffen Gerbranda, Sexbierum 3 0 2 0 11
677 Tjipco Vellinga, Franeker 2 2 1 0 11
678 Rienk Bijlsma, Huizum 2 1 3 0 11
679 Michiel Scheepvaart, Makkum 2 0 5 0 11
680 Richard van Wier, Franeker/Minnertsga 1 2 4 0 11
681 René Janse, Opende/Groningen 1 2 4 1 11
682 Klaas Stoffels, Leeuwarden 0 2 7 0 11
683 Ype Schuitmaker, St. Annaparochie 0 4 3 0 11
684 Ytzen Wassenaar, Wier/Grou 1 1 6 0 11
685 Steven Koster Tzum Tzum 1 3 2 0 11
686 Gerben de Boer Ferwoude 1 2 3 0 10
687 Hidde Johann Norder, Wijnaldum/Pietersbierum 2 2 0 0 10
688 Hein van der Zee, Sexbierum 2 1 2 0 10
689 Johannes van SInderen jr., Ternaard 2 0 4 0 10
690 Johannes Adema, Groningen 1 3 1 0 10
691 Djurre van der Eems, Witmarsum 1 2 3 0 10
692 Frans Lubach, Dokkum 0 5 0 0 10
693 Harmen Vijver, Franeker 0 4 2 0 10
694 Jan Bantema, Drachten 0 0 10 0 10
695 Tjalk Faber, Franeker 2 1 2 0 10
696 Paulus Groenendijk, Pingjum 1 2 3 0 10
697 Siebe Stellingwerf, Harlingen 1 1 5 0 10
698 Pieter Bilstra, Stiens/Huizum 0 4 2 0 10
699 Pieter Gjaltema, Peins 0 3 4 0 10
700 Sipke van der Wal, Holwerd 0 3 4 0 10
701 Wietse Zaagemans, Witmarsum 0 3 4 0 10
702 Leo Vogels, Tzummarum 0 2 6 0 10
703 Rienk Miedema, Stiens 0 2 6 0 10
704 Tjebbe Ypma, Arum/Harlingen 0 4 2 0 10
705 Piet de Jong, Leeuwarden 1 2 3 0 10
706 [LEEG]