Overlijdensbericht

Arrangementen Keatsmuseum
 

                                               Keatsen is myn lêst en libben
                                               Keatsen is myn hert en sin! 

Nei in koarte slimme sykte is ferstoarn ús keatsfreon en tige warbere frijwilliger by it Keatsmuseum

                                             Haye Jelle Stellingwerf

Us meilibjen giet út nei syn frou, bern en bernsbern.
Wy sille him yn ús rûnte tige misse.

 

Bestjoer en frijwilligers fan it Keatsmuseum yn Frjentsjer.
Menaam, de 23e fan de simmermoanne 2019.