Collectiestrategie

Collectieplan Keatsmuseum


Het Kaatsmuseum stelt zich ten doel ‘het verzamelen, beheren en presenteren van een collectie voorwerpen en documentatie over de kaatssport’.
Wat willen we verzamelen?
In de afgelopen decennia zijn er veel medaillekasten met ereprijzen aangenomen. Berging van al deze objecten leidt tot opslagproblemen. In de komende jaren zullen we dan ook selectief te werk gaan bij het aannemen van medaillekasten en ereprijzen. Unieke prijzen of voorwerpen zullen wij blijven collectioneren.

Daarnaast zal er meer aandacht komen voor het opvullen van lacunes in de collectie. Dit geldt o.a. voor het aanvullen van de documentatie over kaatsers en kaatsverenigingen. Denk hierbij aan biografische informatie, wedstrijdlijsten, verenigingsuitgaven maar ook aan foto’s, films en audiofragmenten. Een braakliggend terrein is het verzamelen van kaatskleding.

 

Hoe gaan we onze collectie beheren?


Bij het verwerven van materiaal wordt ingezet op schenkingen en niet op bruiklenen. Dit laatste brengt te veel kosten en problemen met zich mee en zal dan ook alleen voor speciale voorwerpen het geval zijn.

De voorwerpen worden bewaard onder zo optimaal mogelijke omstandigheden. In zowel de depots als ook in de museale presentatie is veel aandacht voor klimaatbeheersing . Denk hierbij aan temperatuur, vochtigheid en lichtinvloed. Ter verduurzaming van de collectie wordt de komende jaren ingezet op het verder digitaliseren van foto’s, films en audiofragmenten.

Voor de documentatie is een speciale ruimte ingericht waar onderzoekers terecht kunnen voor informatie over diverse aspecten van de kaatssport. Er is een ruime bibliotheek met jubileumboeken, biografieën, overzichtswerken, verenigingsuitgaven, wedstrijdlijsten en knipselmappen over kaatsers, bestuurders en kaatsverenigingen.

 

Hoe gaan we onze collectie presenteren?


De website www.kaatshistorie.nl blijft een belangrijk medium voor informatie over kaatsers en hun sportprestatie. Doel is om de biografische gegevens van de herenkaaatsers verder uit te breiden en het bescheiden begin van de dameskaatsers aanmerkelijk te vergrootten. Voor zowel heren als dames wordt ook een begin gemaakt met het publiceren van alle jaarklassementen.

Naast de website www.keatsmuseum.frl beheren wij ook een facebookpagina ‘keatsmuseum’. Het publiek wordt hier geïnformeerd over actuele zaken en middels diverse activiteiten betrokken bij ons museum.

 

Ambitie


Een uitdaging is het compleet fotograferen en herschrijven van de complete collectie voorwerpen. Een krachttoer waar meerdere jaren mee gemoeid zullen zijn en die moet uitmonden in het zichtbaar en doorzoekbaar maken van de gehele collectie middels een zoeksysteem op onze website.