Foto

KM-AF01-0022

Opschrift:Deze foto stond in Sljucht en Rjucht d.d. 23 april 1921.
Onderdeel van: Kaatshistorie

Omschrijving:

Op de onderste rij v.l.n.r.: B. van der Valk (Wieuwerd), S. Andringa (Baard), J. Schurenga (Roordahuizum), J. Mensinga (Franeker), onbekend, Sietsma (Akkrum), M. Dijkstra (Dronrijp), H. Posthumus (Makkum), P. Talsma (Roordahuizum), D. Hoitsma (Wijnaldum), R. Zandstra (Roordahuizum), J. de Oude (Luinjeberd), J. Sijsling (IJlst), J. Syperda (Sneek), H. Poelstra (Noordwolde), S. de Hoop (Driesum), Y. Overwijk (Driesum), E. de Oude (Luinjeberd) en S. de Boer (Pingjum). Op de tweede rij v.l.n.r.: Jan de Oude (Luinjeberd), J. Talsma (Roordahuizum), J. Bakker (Hommerts), K. Leenstra (IJlst), H. van der Ploeg (Franeker), J. Piekema (Oosterlittens), K. Hoogterp (Mantgum), J. Wildeboer (Oudega), H. F. Tjaarda (Uitwellingerga), M. van der Heide (Joure), D. Ottema (Pingjum), T. Rienstra (Achlum), W. Bakker (Baard), J. en P. Stienstra (Zweins), J. Pape (Noordwolde), P. Sinnema (Finkum), H. de Jong (Oosterlittens), onbekend, Postma (Noordwolde), G. Houtsma (Amsterdam), P. van Tuin en G. Kuipers (Balk), Geer van der Plaats (Oosterlittens) en C. Faber (IJlst). Op de bovenste rij v.l.n.r.: D. Swierstra (Roordahuizum), C. Olievier (Hallum), A. Swierstra (Roordahuizum), M. van der Ploeg (Franeker), S. Talsma (Roordahuizum), Th. de Jong (Britswerd), R. Syperda (Sneek), W. Andela (Oosterlittens), W. Talsma (Oosterlittens), S. van der Ploeg (Franeker), J. Mellema (Marrum), S. Schilstra (IJlst), H. Piekema (Oosterlittens), F. Wijnstra (Franeker), S. de Jong (Woudsend), K. van der Valk (Wieuwerd), H. Kuipers (Balk), E. Bakker (Baard), L. Zandhuizen (Menaldum) en G. van der Plaats (Oosterlittens).

Relaties


KM-AF01-0022
KM-AF01-0022